Soruşturma emrinin verildiği tarihten soruşturma izniyle ilgili karar çıkana kadar dava zamanaşımı durur

Soruşturma emrinin verildiği tarihten soruşturma izniyle ilgili karar çıkana kadar dava zamanaşımı durur

Soruşturma emrinin verildiği tarihten soruşturma izniyle ilgili karar çıkana kadar dava zamanaşımı durur

Soruşturma emrinin verildiği tarihten soruşturma izniyle ilgili karar çıkana kadar dava zamanaşımı durur

Danıştay, şüpheliler hakkında soruşturma emrinin verildiği tarihten son soruşturmanın açılıp açılmamasına dair bir karar verilinceye kadar geçen sürede, şüphelilere atılı suçla ilgili dava zamanaşımının duracağı yönünde karar verdi.

T.C.

DANIŞTAY

Birinci Daire

Ksas No: 2019/362

Karar No : 2019/376

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi Öğretim Üyesi ...'e ait 4.8.2009 tarihli dilekçede, intihal nedeniyle disiplin cezası ve etik incelemesi bulunan ...'ın doçent olarak atandığı, bu kişiyle ilgili intihal iddialarına göz yumulduğu iddiaları üzerine yapılan soruşturma sonucunda verilen Yetkili Kurulun 1.10.2018 tarih ve 2018/43 sayılı kararıyla, ...'ın 21.7.2009 tarihinde doçentlik kadrosuna atandığı dikkate alındığında olayda Türk Ceza Kanununun 60’ıncı maddesinde düzenlenen dava zamanaşımı süresinin dolduğu belirtilerek şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar yerilmiş ise de, şüphelilere atılı suçun 21.7.2009 tarihinde işlendiği, söz konusu suçun, 5237 sayılı Tiirk Ceza Kanununun 257’nci maddesindeki görevi kötüye kullanmak suçuna karşılık geldiği, anılan maddede bu suç için altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü, suçun tabi olduğu dava zamanaşımı süresinin de Türk Ceza Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca 8 yıl olduğu, aynı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında ise, soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hallerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak okluğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımının duracağının büküme bağlandığı, buna göre, söz konusu şikayetin 4.8.2009 tarihinde yapıldığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca 8.4.2009 tarihinde başlatılan inceleme kapsamına dahil edildiği Yükseköğretim Kurulu Başkanının 14.4.2010 tarihli onayı ile de söz konusu iddia ile ilgili ceza soruşturması başlatıldığı, söz konusu suçla ilgili da« zamanaşımının bu soruşturmanın tamamlanıp Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil eden üç kişilik kurulca şüpheliler hakkında karar verilene kadar geçen sürere zarfında, yani 4.8.2009-1.10.2018 tarihleri arasında durduğu somut olayda 8 yıllık dava zamanaşımı süresinin dolmadığı anlaşılmıştır.

Öte vandaıı, atılı suçla ilgili mevcut delillerin, şüpheliler ... ve ... hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 1.10.2018 tarih ve 2018/43 sayılı kovuşturmaya yer olmadığı kararının bozulmasına, atılı suç nedeniyle adı geçenlerin men-i muhakemelerine, dosyanın karar ekli olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, kararın bir örneğinin Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 12.3.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

YORUM EKLE