Soruşturma bittikten sonra kaç gün içinde disiplin cezası verilmeli

disiplin cezasında karar zamanaşımı, disiplin cezasında zamanında karar verilmez ise disiplin cezası düşermi, muhakkik raporundan sonra kaç gün içinde disiplin cezası verilmeli

Soruşturma bittikten sonra kaç gün içinde disiplin cezası verilmeli

Soruşturma bittikten sonra kaç gün içinde disiplin cezası verilmeli 

657 sayılı kanununa göre yürütülen disiplin soruşturmalarında muhakkik tarafından disiplin soruşturma raporunun düzenlenerek verilmesi üzerine kanunda yer alan karar süreleri içinde cezaların verilmesi gerektiği düzenlenmiştir.Kanunda yer alan hüküm  "Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir. Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır"  şeklindedir.

Kanunda belirtilen karar verme süreleri geçtikten sonra memura disiplin cezası verilip verilemeyeceği ise idarelerde tereddüt konusu olmaktadır. Danıştay Başkanlığı bu husus ile ilgili vermiş olduğu kararda kanunda belirlenmiş olan süreler geçtikten sonra verilen cezalarında geçerli olacağı yönünde karar vermiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus genel zamanaşımının geçmemiş olmasıdır.

Danıştay 5. Dairesi'nin 17.10.1991 tarihli ve E: 1991/1370, K: 1991/1358 sayılı kararı

“…Davacının İlkokul Müdürlüğü görevinde bulunduğu sırada yapılan bir soruşturma sonucu 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali isteği ile açılan davada;657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 128.maddesi birinci bendi uyarınca soruşturmanın tamamlandığı günden başlayarak 15 gün içinde karar verilmediği gerekçesiyle iptal eden İdare Mahkemesi kararının bozulması istemidir. Uyuşmazlık, davacıya disiplin cezası verilmesine ilişkindir. 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 128.maddesi (1.) bendinde "Disiplin amirlerinin, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını, soruşturmanın tamamlandığı günden başlayarak 15 gün içinde vermek zorun da oldukları belirtilmiş, 127.maddesinde ise, ceza verme yetkisinin hangi durumlarda zaman aşımına uğrayacağı kuralı yer almıştır. İki kuralın birlikte incelenmesinden; ilgilinin son savunması da alınarak her türlü usul ve işlemleri tamamlanmış olan bir soruşturmada disiplin amiri veya kurulunun kararını belli süre içinde vermemesi durumunda, hakkında soruşturma açılanların tedirgin olacağı ve uzun süre baskı altında tutulmalarının önlenmesi amacıyla 15 gün içinde karar verilmesi zorunluluğunun getirildiği, bu sürenin ceza verme yetkisini kaldıran bir niteliği bulunmadığı, aksine disiplin amiri ve kurullarını kısa sürede karar vermeye zorlayıcı nitelikte olduğu, bu sürenin dışında karar verilmesinin disiplin cezasını kusurlandırıcı bir durum olamayacağı, sadece, ilgili amir veya kurulun görevini belli süre için de yapmaması nedeniyle sorumluluğunun doğacağı açıktır. Yasanın 128. maddesinde disiplin amiri veya kurullarına karar vermek için tanınan süreler, idarenin iç işleyişi ve düzeni ile ilgili olduğundan, bu süre geçirildikten sonra ceza verilmiş olmasında yasaya aykırılık olmadığı gözetilmeden dava konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır…”

YORUM EKLE