Ön İncelemeci, İsnat Edilen Eylemin Zamanaşımına Uğradığı Değerlendirmesi Yapabilir mi?

4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan ön incelemede, isnat edilen eylem bakımından zamanaşımı değerlendirmesi yapılamay

Ön İncelemeci, İsnat Edilen Eylemin Zamanaşımına Uğradığı Değerlendirmesi Yapabilir mi?

4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan ön incelemede, isnat edilen eylem bakımından zamanaşımı değerlendirmesi yapılamayacağı hakkında.


T.C.


DANIŞTAY


Birinci Daire


Esas No: 2018/599


Karar No: 2018/932


Gereği Görüşülüp Düşünüldü:Dosyanın incelenmesinden, ..........Caddesi, ... ada, ... parsel sayılı hisseli taşınmazda, ... tarafından ruhsatsız yapı yapıldığının tespiti üzerine ....... Belediye Encümeninin 11.10.2000 tarih ve 1683 sayılı kararıyla, ruhsatsız yapının cezab ruhsata bağlanmasına ve yapı sahibinin 500.000.000 TL para cezası ödemesine karar verildiği, söz konusu para cezasının 2003 yılında ödendiği, bu taşınmazdaki binanın yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı, ruhsat dosyasında veraset ilamı ve hissedarların tamamının muvafakad olmadığı halde, söz konusu taşınmazda yer alan ... İşkembe Salonu unvanlı işyeri için ... Otomotiv Tic. ve San. Ltd. Şti. adına 9.2.2007 tarih ve 21783 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatının düzenlendiği, Adapazarı Belediye Encümeninin 9.5.2007 tarih ve 555 sayılı kararıyla da, söz konusu taşınmazda yer alan ... unvanlı işyerine 24 saat süre ile çalışma izni verilmesine karar verildiği, daha sonra 15.6.2015 tarihli yapı tatil tutanağı ile söz konusu taşınmazda ruhsatsız yapı yapıldığının tespit edildiği ve yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği, ruhsat dosyasında veraset ilamının ve hissedarların tamamının muvafakatinin olmadığı gerekçesiyle de anılan işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği, böylece yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmayan, hissedarlarının muvafakati olmayan yapıdaki ticari faaliyete izin verildiği görülmüştür.Her ne kadar İçişleri Bakanının .... tarih ve ...Tef.Ku.Bşk. 2017/... sayılı kararında, söz konusu ruhsatsız yapının cezalı ruhsata bağlanmasına karar verildiği, yapıdaki ticari faaliyet için işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiği ve ... unvanlı işyerine 24 saat süreyle çalışma izni verildiği tarihler ile ....... Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetin yapıldığı .... tarihi arasında dava zamanaşımını durduran veya kesen bir neden olmaksızın sekiz yıldan fazla süre geçtiği belirtilerek ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verilmiş ise de, zamanaşımı konusundaki değerlendirmenin soruşturma ve/veya yargılama mercilerine ait olduğu, soruşturma evresinden önceki süreçte yer alan ön incelemede zamanaşımı değerlendirmesi yapılamayacağı, bu nedenlerle ilgililere isnat edilen eylemlerin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, itirazın kabulüyle l’inci maddeden ..., ..., ..., ..., ... ve ..., 2’nci maddeden ..., 3’üncü maddeden de ... için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının ..... tarih ve .....Tef.Ku.Bşk.2017/......sayılı kararının kaldırılmasına,


Dosyanın, l’inci, 2’nci ve 3’üncü maddelerde isnat edilen eylemlerden ..., ....., ..... ve ... yönünden gereği yapılmak üzere karar eldi olarak .... Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenin vekiline gönderilmesine 31.5.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 08:36
YORUM EKLE