Ön inceleme yapılan durumlarda disiplin zamanaşımı ne zaman başlar?

Ön inceleme yapılan durumlarda disiplin zamanaşımı ne zaman başlar?

Ön inceleme yapılan durumlarda disiplin zamanaşımı ne zaman başlar?

Ön inceleme yapılan durumlarda disiplin zamanaşımı ne zaman başlar?

Ön inceleme yapılan durumlarda disiplin zamanaşımı ne zaman başlar?

Ön inceleme yapılan durumlarda disiplin zamanaşımı ne zaman başlar?

İdare Mahkemesi, ilgilininn işlediği ileri sürülen fiillere ilişkin olarak, 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen raporun idareye sunulduğu tarihinden itibaren memurun disiplin cezasına konu fiillerinin idarenin bilgisi dahilinde olduğu, bu tarihten itibaren bir ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanılması gerektiği yönünde karar verdi. 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/3967 E. , 2020/4261 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3967
Karar No : 2020/4261

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı/ANKARA
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …
Hukuk Müşaviri …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Bursa İli, … İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'nde sorumlu hekim olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(c) maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 24/01/2020 tarihli ve E:2019/7035, K: 2020/570 sayılı bozma kararına uyularak; davacının işlediği ileri sürülen fiillere ilişkin olarak, 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen raporun 21/06/2013 tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına sunulduğu, bu raporun idareye sunulduğu tarihinden itibaren davacının disiplin cezasına konu fiillerinin idarenin bilgisi dahilinde olduğu, bu tarihten itibaren bir ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanılması gerekirken, dava konusu işleme dayanak alınan soruşturma olurunun 29/11/2013 tarihinde verildiği, disiplin soruşturmasına başlama zamanaşımı süresinin geçirilmiş olduğu, soruşturmaya başlama zamanaşımı süresi geçtikten sonra verilmiş olan soruşturma oluruna dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin usul ve hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 14/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE