Muhakkik tarafından alınan savunmaya göre disiplin cezası verilebilir mi?

disiplin soruşturmasında muhakkik müfettiş soruşturmacı tarafından alınan savunmaya göre disiplin amiri savunma yapmadan disiplin cezası verebilir mi?

Muhakkik tarafından alınan savunmaya göre disiplin cezası verilebilir mi?

Muhakkik tarafından alınan savunmaya göre disiplin cezası verilebilir mi?

657 sayılı Kanun'un 130. maddesi uyarınca, disiplin cezası verilebilmesi için soruşturma aşamasında tüm hukuki delillere sahip olmak kaydıyla soruşturmacılar tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen savunma istem yazısıyla alınan savunma yeterli olup, uyuşmazlık konusu olayda soruşturmayı yapan muhakkik tarafından mevcut delil durumu dikkate alınarak davacıya isnat edilen tüm fiillere yer verilmek suretiyle usulüne uygun bir şekilde davacının savunmasının alındığı görüldüğünden disiplin cezasını vermeye yetkili amir tarafından ayrıca bir savunma alınmasına gerek olmayıp, davacının savunma hakkının kullandırılmadığından söz edilmesi mümkün değildir.

Danıştay

16. Daire

Esas No                                : 2015 / 4326

Karar No                             : 2015 / 2271

Karar Tarihi                        : 30.04.2015

ÖZÜ: SORUŞTURMAYI YAPAN MUHAKKİK TARAFINDAN DAVACININ USULÜNE UYGUN SAVUNMASI ALINDIĞINDAN DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR TARAFINDAN YENİ BİR SAVUNMA ALINMADAN DİSİPLİN CEZASI VERİLEBİLECEĞİ HAKKINDA.

İstemin Özeti: Sivas İdare Mahkemesinin 26.09.2012 tarih ve E:2012/470, K:2012 / 1042 sayılı kararımn dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istenilmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onaltıncı Dairesince ğereği ğörüşüldü:

Dava, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü olan davacının 657 sayılı Kanun'un 125/C-a maddesi uyarınca aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 23.03.2012 tarih ve 6514 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Sivas İdare Mahkemesinin 26.09.2012 tarih ve E:2012/470, K:2012/ 1042 sayılı kararıyla; disiplin soruşturmasının tamamlanmasından sonra disiplin cezasını vermeye yetkili amir tarafından usulüne uygun olarak davacının son savunması alınmadan verilen cezada hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu Öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Anayasanın 129 / 2. maddesinde "Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez." hükmüne yer verilerek savunma alınmadan kamu görevlilerine disiplin cezası verilemeyeceği anayasal olarak güvence altına alınmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. maddesinde de "Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır." denilmekle, disiplin cezası verilebilmesi için alınması anayasal olarak şart olan savunmanın, disiplin cezasını vermeye yetkili merciinin yanında soruşturma aşamasında soruşturmacı tarafından da alınabileceği belirtilmiş olmaktadır.

Buna göre soruşturmayı yapanın ilgilinin ifadesi dışında savunmasını alması için disiplin soruşturmasıyla ilgili tüm hukuki delilleri toplaması veya soruşturmaya başlarken bu hukuki delillerin elinde mevcut bulunması gerekir.

Dosyanın incelenmesinden; Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında kalan Yozgat Vakıf İş Hanı 2010 yılı acil onarım işiyle ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında, davacıya 4735 sayılı Kanun'un 24. maddesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21/3-a maddesine aykırı fiilleri nedeniyle görevini kanuni gereklere uygun olarak yerine getirmediği yönünde isnatta bulunulduğu, bu kapsamda soruşturmayı yürüten muhakkikler tarafından 26.01.2012 tarih ve 13 sayılı savunma istem yazısı ile davacının savunmasının istendiği, usulüne uygun olarak düzenlenen savunma istem yazısında davacıya isnat edilen fiillere yer verildiği ve 657 sayılı Kanun'un 130. maddesine atıfta bulunularak davacıya savunmasını vermesi için 10 günlük süre tanındığı, bunun üzerine davacının 06.02.2012 tarihinde savunmasını verdiği ve soruşturma tamamlanarak davacıya 23.03.2012 tarihinde dava konusu disiplin cezasının verildiği anlaşılmaktadır.

657 sayılı Kanun'un 130. maddesi uyarınca, disiplin cezası verilebilmesi için soruşturma aşamasında tüm hukuki delillere sahip olmak kaydıyla soruşturmacılar tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen savunma istem yazısıyla alınan savunma yeterli olup, uyuşmazlık konusu olayda soruşturmayı yapan muhakkik tarafından mevcut delil durumu dikkate alınarak davacıya isnat edilen tüm fiillere yer verilmek suretiyle usulüne uygun bir şekilde davacının savunmasının alındığı görüldüğünden disiplin cezasını vermeye yetkili amir tarafından ayrıca bir savunma alınmasına gerek olmayıp, davacının savunma hakkının kullandırılmadığından söz edilmesi mümkün değildir.

Bu durumda, soruşturmayı yapan muhakkik tarafından davacının usulüne uygun savunması alınarak disiplin cezası vermeye yetkili amir tarafından disiplin cezası verildiği anlaşıldığından, bu disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davada Mahkemece davacıya isnat edilen fiillerin subuta erip ermediği ve disiplin suçu oluşturup oluşturmadığı hususlarının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının son savunmasının alınmadığı gerekçesiyle aksine verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Sivas İdare Mahkemesinin 26.09.2012 tarih ve E:2012/ 470, K:2012/ 1042 sayılı kararımn, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 30/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE