Muhakkik soruşturma raporunu ne kadar sürede tamamlamalı

Muhakkik soruşturma raporunu ne kadar sürede tamamlamalı Disiplin soruşturması ne kadarlık zamanda tamamlanmalı

Muhakkik soruşturma raporunu ne kadar sürede tamamlamalı

Muhakkik soruşturma raporunu ne kadar sürede tamamlamalı Disiplin soruşturması ne kadarlık zamanda tamamlanmalı

Muhakkik soruşturma raporunu ne kadar sürede tamamlamalı

Muhakkik soruşturma raporunu ne kadar sürede tamamlamalı 

Memurlar hakkında görevlendirilen soruşturmacılar muhakikler tarafından yürütülen soruşturmaların ne kadarlık süre içinde bitirilmesi gerektiği uygulamada soruşturma görevini yürütenlerin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. maddesine göre, aynı Yasanın 125 inci maddesinde sayılan fiil ve hâlleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hâllerin işlendiğinin disiplin âmirince öğrenildiği tarihten itibaren, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren hâllerde bir ay içinde disiplin soruşturmasına; Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hâllerde ise altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar hükümlerine yer verilmiştir.

Görüleceği üzere 657 sayılı yasada disiplin soruşturmasına ve kovuşturmasına başlanması ile ilgili zamanaşımı sürelerinden bahsedilmiştir.Ancak soruşturma görevi verilen kişilerin soruşturmayı ne kadarlık sürede tamamlaması gerektiği yönünde bir açıklamaya yer verilmemiştir.Bu nedenle muhakkik tarafından yapılan soruşturma için kesin bir süre verilmesi mümkün görülmemektedir.Ancak disiplin cezalarında genel zamanaşımı olarak tanımlanan fiilin işlenmiş olduğu tarihten itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresinin dolması ile ceza verme yetkisinin sona ermesi nedeniyle disiplin amiri ve disiplin kurullarınca ceza verme işlemlerinde geçecek olan sürelerde göz önüne alınarak soruşturmacı tarafından gerekli rapor düzenlenerek ilgili birimlere verilmelidir.

Danıştay başkanlığınca verilen bazı kararlarda şekil yönünden iptal edilen cezalardan sonra idareye yeniden ceza vermesi yönünde yetki verilen kararlarda Danıştay Başkanlığı mahkeme kararından sonra makul süre içinde soruşturmanın tamamlanması gerektiği yönünde kararlar vermiştir. Makul süre içinde tamamlanması  gereken soruşturmanın amacı  memurun devamlı ceza baskısı altında kalmaması için önem arz etmektedir.

Disiplin soruşturmalarında da memurun devamlı olarak ceza baskısı altında kalacak olması memuru işyerinde ve yapmış olduğu işte çeşitli sıkıntılara girmesine neden olacaktır.

Bu nedenle soruşturma görevi verilen kişiler yapılan soruşturmanın içeriği ve boyutuna göre mümkün olan en kısa zamanda soruşturma dosyasını tamamlamalı bu süre her halukarda disiplin amirleri ve disiplin kurullarınca verilecek olan kararlardaki sürelerde göz önüne alınarak 2 yıllık zamanaşımını geçmemelidir.

YORUM EKLE