Memurun amirine hakaret etmesi suçunda amirin tahrik edip etmediği incelenmelidir

amirine hakaret etmekten dolayı memura verilecek disiplin cezalarında ceza verilirken tahrik unsuru olup olmadığıda araştırılmalıdır.

Memurun amirine hakaret etmesi suçunda amirin tahrik edip etmediği incelenmelidir

Memurun amirine hakaret etmesi suçunda amirin tahrik edip etmediği incelenmelidir

Memurların amirlerine ve mahiyetinde çalışanlara karşı iş yerinde kötü söz söylemeleri veya ilgili kişilere hakaret etmeleri kanunlarda suç olarak görülen ve disiplin cezası verilmesi gereken hallerdendir.Ancak amirine veya mahiyetinde çalışanlara karşı işlenmiş olan hakaret kötü söz söyleme fiiline verilecek cezanın tayininde olayın iki tarafınında olaya etki ve katkıları değerlendirilmeli ve tahrik unsurunun olup olmadığı araştırılmalıdır.

Konuya ilişkin geçmiş yıllarda verilmiş olan bir danıştay kararında amirinince tahrik edilen memura verilen hakaret suçundan dolayı memuriyetten çıkarılma cezası tahrik unsuru nedeniyle ağır bulunarak iptal edilmiştir.

DANIŞTAY

10. DAİRE

Esas No : 1984 / 793

Karar No : 1985 / 102

Karar Tarihi : 24.01.1985

Özü : Amirin Tahrik Edici Tutumu Ve Sözleri Gözönüne Alınmadan, Sadece Polismemurunun Tartışma Sırasında Söylediklerine Dayanılarak Verilen Meslekten Çıkarma Cezasının Ağır Olduğu Hakkında

Polis memuru olan davacı, amir ve üstlerine söz ve davranışlarıyla hakaret ettiği gerekçesiyle, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla meslekten ihraç cezası ile cezalandırılmış, dava da bu işlemin iptali isteğiyle açılmıştır. Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 8.maddesinin 4.bendinde amir ve üstlerine söz, yazı ve davranışla hakaret etmek veya tehdit etmek eylemi, meslekten çıkarma cezası verilmesini gerektiren eylem olarak hükme bağlanmıştır.

Dava konusu olayla ilgili soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadelerinden, davacı ile amiri arasında pasaportların hazırlanması hususunda çıkan tartışmada, amirin de söz ve davranışlarıyla davacıyı tahrik ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, suçun işleniş koşulları ve oluş biçimi değerlendirilmeksizin, başka bir deyişle amirin tahrik edici tutumu ve sözleri dikkate alınmaksızın davacı hakkında verilen meslekten çıkarma cezası ağır olmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, hukuki dayanaktan yoksun bulunan dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 11:04
YORUM EKLE