memurlar hakkında işleme konulmayacak dilekçeler

Devlet memuru hakkında yapılan tüm şikayetlerde soruşturma açmak zorunlumu, memurlar hakkında işleme alınmayacak dilekçeler,

memurlar hakkında işleme konulmayacak dilekçeler

Memurlar hakkında işleme konulmayacak dilekçeler 

Devlet memurlarının suç işlediğine dair şikayetlerin idareye bildirilmesi yöntemlerinden biriside memur hakkında ihbar ve şikayette bulunulmasıdır. Memurlar hakkında yapılan ihbar ve şikayetlerin dikkate alınabilmesi için yapılan şikayetler aşağıda yer alan şartları taşıması gerekmektedir. Memurlar hakkında herhangi bir delilere dayanmayan soyut ifadelerle suçlarmalarda bulunulan dilekçelere göre memur hakkında işlem yapılamaz. Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse A Kurumunda işler düzgün yapılmıyor kamu zararı var şeklinde bir dilekçenin işleme alınmaması gerekmektedir. Yapılan şikayette daha somut ifadelere yer verilmesi gerekmektedir. Şikayetçinin ismi imza ve adresi bulunmayan dilekçelerinde işleme alınmaması gerekmekte olmakta birlikte somut belgelere dayalı ve ciddi iddiaların olduğu dilekçeler işleme alınmak zorundadır. Daha önce şikayet konusu yapılmış ve şikayet konusu hakkında inceleme veya soruşturma yürütülmüş olan konular hakkında yeni bir soruşturma yapılamaz.Eski şikayet konusu hakkında yeni bir belge ve delil sunulmuş ise yeniden soruşturma yapılabilir.

Konuya ilşkin olarak devlet memurları disiplin yönetmeliğinde yer alan düzenlemeye aşağıda yer verilmiştir.

İşleme konulmayacak ihbar ve şikayetler

MADDE 38- (1) Devlet memuru hakkında;

a) Belirli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan,

b) Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ve adresi bulunmayan,

c) Daha önceden şikayet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen,

ç) Akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar veya henüz vesayet altına alınmamış olmakla birlikte bu hastalığa duçar oldukları sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerce verilmiş olan,

ihbar ve şikayetler işleme konulmaz.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde yazılı şartlan taşımayan ihbar ve şikayetlerin somut delillere dayanması durumunda konu hakkında disiplin soruşturmasına başlanır.

YORUM EKLE