Memura verilen cezanın tebliğ süresi

657 sayılı devlet memurları kanununa göre yürütülen soruşturma sonucunda verilen disiplin cezalarının tebliğ süresi ne kadar

Memura verilen cezanın tebliğ süresi

Memura verilen cezanın tebliğ süresi 

657 sayılı devlet memurları kanununa göre yürütülen soruşturma sonucunda verilen disiplin cezalarının tebliğ süresinin ne kadar olduğu gerek ilgili kanunda gerekse ilgili kanununa göre yürürlüğe konulan Devlet Memurları disiplin yönetmeliğinde açıklanmıştır. İlgili yönetmelikte yer alan düzenlemeye göre disiplin cezalarının memurlara tebliğ süreleri aşağıda gösterilmiştir.

Kararların ilgililere tebliği

MADDE 33- (1) Disiplin amirleri, atamaya yetkili amirler veya valilerce verilen disiplin cezalan, kararların verildiği tarihi izleyen on beş gün içinde ilgilisine tebliğ edilir.

(2) Devlet memurluğundan çıkarma cezası, kararının verildiği tarihi izleyen yedi gün içinde ilgilisine tebliğ edilir.

(3) Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazların sonucu, bu husustaki kararının verildiği tarihi izleyen yedi gün içinde ilgilisine tebliğ edilir.

YORUM EKLE