Memura verilecek disiplin cezasında zamanaşımı ne zaman başlar

657 sayılı kanuna göre memurlara verilecek olan disiplin cezalarında suçun türüne göre ceza vermede zamanaşımı süreleri bulunmaktadır.657 sayılı kanununun 127 maddesine göre disiplin cezalarında zamanaşımı sürelerini anlatmaya çalışalım.

Memura verilecek disiplin cezasında zamanaşımı ne zaman başlar

Memura verilecek disiplin cezasında zamanaşımı ne zaman başlar 

Memurlara verilecek olan disiplin cezalarında memurun devamlı ceza baskısı altında kalmaması için fiilin durumuna göre kanunda zamanaşımı süreleri öngörülmüştür.Memurca işlenen fiilin disiplin amirince öğrenilmesine bağlı olarak bu süreler işlemeye başlamaktadır.Birde disiplin suçunun öğrenilmesinden bağımsız olarak disiplin suçunun işlendiği tarihten itibaren işleyen genel zamanaşımı bulunmaktadır.Öğrenme tarihine ve suçun işlenme tarihine bağlı olarak belirlenen zamanaşımı süreleri geçtikten sonra verilecek disiplin cezaları konunun yargıya intikal ettirilmesi durumunda veya üst disiplin amirine veya kurullara yapılan itirazlarda iptal edilmektedir.Bu nedenle disiplin amirlerince verilecek olan disiplin cezalarında zamanaşımı sürelerine dikkat edilmesi gerekmektedir.Burada önemli olan başka bir husus ise amirin disiplin cezasını gerektirir durumu öğrenme tarihidir. Disiplin amiri suçu öğrendiği tarihten itibaren aşağıda yer alan süreler içinde disiplin soruşturmasına başlamaz ise disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımını uğrar.

Disiplin Soruşturmasında Zamanaşımı Süreleri 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun  125 inci maddesinde ; disiplin cezalarının çeşitleri sayarak 127 inci maddesinde: “ Bu kanunun 125 inci maddesinde sayılan fil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a)Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b)memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

başlanmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.” hükmüne yer verilmiştir.

Disiplin Cezasında Zamanaşımına İlişkin Danıştay Kararı 

Diğer taraftan Danıştay 10. Dairesinin 20/03/1991 tarihli ve E:1988/2495,K:1991/1002 sayılı kararında; “… hakaret suçunun 17.5.1987 de işlendiği ve hakarete uğrayan tarafından 18.5.1987tarihli dilekçe ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulduğu, dolayısıyla disiplin amiri durumunda olan Milli Eğitim Müdürünün, disiplin suçu işlendiğini bu tarihte öğrendiği, …” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, memur hakkında 657 sayılı Kanun gereği yapılacak olan disiplin soruşturması veya kovuşturmasında disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımının hesaplanmasında öğrenme tarihi olarak;

-kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen başvuru, şikayet veya ihbar niteliği taşıyan evrakın memurun görev yaptığı kurumun evrak kaydına girdiği tarihin,

-memurun görev yaptığı kurumun yetkili disiplin amirine veya disiplin kuruluna başvuru, şikayet veya ihbar gibi yollarla bilgi verildiğinde durumu tespit eden tutanağın düzenlendiği tarihin, Esas alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.

DPB (24/05/2012-8727)  görüş yazısı

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 10:39
YORUM EKLE