Memur hakkında açılan disiplin ve ceza soruşturmasının etkileri

Memur hakkında disiplin ve ceza soruşturması açılması , memurlar hakkında hem disiplin hemde ceza soruşturması yürütülmesi hakkında danıştay kararları

Memur hakkında açılan disiplin ve ceza soruşturmasının etkileri

Memur hakkında disiplin ve ceza soruşturması açılması 

Aynı suçtan dolayı bir memur hakkında hem ceza hem de disiplin soruşturması açılabilir. Memur, hakkında açılan disiplin veya ceza soruşturmasının birinden beraat etmesi diğer soruşturmayı durdurmaz. Yani diğer davadan da beraat edeceği anlamına gelmez.

Ancak, bir kamu görevlisinin üzerine atılı disiplin suçu; Ceza Kanununa göre de suç niteliğinde ise ve ceza yargılaması sonucunda suçun unsurlarının oluşmadığı ya da suçun o kişi tarafından işlenmediği mahkeme kararıyla saptanmışsa, böyle bir ceza mahkemesi kararının disiplin hukuku yönünden bağlayıcı olacağı da açıktır.

Bu konuyla ilgili yargı kararlarında;

Yargıtay’ca hakkında mahkumiyet kararı bozulmasından sonra yeniden yapılan yargılanması sonucu, kesinleşen yargı kararı ile beraat eden davacının ve zimmet suçu işlediğinden bahisle işten çıkarma cezası ile tecziyesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. (Danıştay 10. D. ve E.1990/1731, K.1990/1248)

- Dava konusu olayla ilgili olarak hakkında açılan ceza davası sonunda delil yetersizliği nedeniyle beraat etmiş olmakla birlikte; soruşturma dosyasının incelenmesinden, hesap uzmanı olarak vergi incelemelerini yaptığı firma sahiplerinden menfaat temini yoluna gittiği anlaşılan davacının, memuriyet sıfatıyla bağdaşmayacak utanç verici nitelikte bulunan söz konusu eylemleri nedeniyle Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasında isabetsizlik görülmemiştir. (Danıştay 10. D. E.1987/1637, K.1989/1877)

- Memuriyetten çıkarılmasına ilişkin işleme karşı açtığı dava Danıştay Mürettep Dairesince reddedilen davacının, üzerine atılı bulunan suçtan dolayı beraatine ilişkin ve kesinleşmiş bulunan ağır ceza mahkemesi kararından ve soruşturma dosyasının incelenmesinden disiplin suçunu işlemediği anlaşıldığından, 2577 sayılı kanunun 53/1-C maddesine uygun bulunan yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile dava konusu işlemin iptali gerektiğine karar verilmiştir. (Danıştay 10. D. E.1986/1621, K.1989/1182)

- Bir kamu görevlisine isnat edilen disiplin suçu, aynı zamanda ceza kanununa göre de suç niteliği taşıyorsa, ceza kanununa göre yapılan soruşturma ve yargılama sonunda suçsuz görülen ilgiliye isnat edilen suçu işlediğinin kabul edilmesi mümkün olmadığından davacının görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali gerekir. (Danıştay 10. D. E.1984/907, K.1984/1860)

- Zimmet suçundan hüküm giyen davacının cezasının ertelenmiş olmasının disiplin cezası verilmesini engellemez. (Danıştay 8. D. E.1993/407, K.1993/2184)

- Delil yetersizliği nedeniyle verilen bir beraat kararı, disiplin cezası verilmesi konusunda mutlak anlamda bağlayıcı nitelikte olamaz. (Danıştay 10. D. E 1987/2015 ve K 1987/1721)

- Davacının, isnat olunan suçtan dolayı adli yargıda beraat etmesinin veya ceza davasının ortadan kaldırılmasını, aynı suçtan dolayı disiplin cezası uygulanmasını engellemez. (Danıştay Mürettep D., E. 1978/10229, K. 1980/1124)

- Adli yargıda beraat etmiş olmanın, disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmeyeceği, adli kararların idari tasarruflara tesirinin söz konusu edilemeyeceği cihetle, davalının mahkemeden beraat kararı almış olmasının, daha önce idari soruşturma üzerine verilmiş olan meslekten ihraç kararının ortadan kaldırılmasını gerektirmez. (Danıştay 5. D. K.1974/410)

Hükümleri bulunmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 10:10
YORUM EKLE