İftira Suçu 4483 Sayılı Kanun Kapsamında mı ?

İftira Suçu 4483 Sayılı Kanun Kapsamında mı ? Memur iftira suçunu işlerse 4483 göre Ön inceleme yapılır mı? 4483 kapsamında yer alan suçlar nelerdir?

İftira Suçu 4483 Sayılı Kanun Kapsamında mı ?

İftira Suçu 4483 Sayılı Kanun Kapsamında mı ?

Memur olarak görev yapanlarca iftira suçu işlendiğinde memurlar hakkında 4483 sayılı kanuna göre Ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı hakkında Danıştay Kararı yazımız ekindedir. 

Adli makamlar nezdinde işlendiği ileri sürülen iftira suçunun genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkında.

T.C. DANIŞTAY Birinci Daire Esas No: 2018/1817 Karar No : 2018/1721

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumlan yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde soruşturmanın şüphelilerin konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, şikayetçi Rektör Yardımcısı ... ile Rektörü ve Üniversitedeki üst yöneticileri karalamak amacıyla asılsız iddialarla bilgi, belge olmadan bu kişilerin ..... TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU oldukları konusunda ilgili makamlara defalarca şikayet dilekçeleri ve yalan ifadeler vermek suretiyle şikayetçiye iftira attığı yolunda ...'a atılı suçun, adı geçenin Üniversitedeki görevinden kaynaklanmadığı, buradaki görevi sebebiyle de işlenmediği, bu nedenle adı geçen hakkında 2547 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılamayacağı, İl İdare Kurulunca men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi yolunda karar alınamayacağı, atılı suç nedeniyle adı geçen hakkında ........... Cumhuriyet Başsavcılığınca genel hükümlere göre doğrudan soruşturma yapılması gerektiği anlaşıldığından, itirazın kabulüyle ..... Valiliği İl İdare Kurulunun 26.6.2018 tarih ve 2018/01 sayılı lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, ... hakkında genel hükümler uyarınca gereği yapılmak üzere dosyanın karar eldi olarak ... Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin ............... Valiliği, ........................ ile itiraz edene gönderilmesine 18.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019, 23:16
YORUM EKLE