Hakkında Ön İnceleme Yapılan Kişinin Görev Yaptığı Kurumdan Bilirkişi Atanamaz

Hakkında Ön İnceleme Yapılan Kişilerin Görev Yaptığı Kurumdan Bilirkişi Atanabilir mi?

Hakkında Ön İnceleme Yapılan Kişinin Görev Yaptığı Kurumdan Bilirkişi Atanamaz

Ön inceleme yapılanların görev yaptığı belediyede görevli kişilerden bilirkişi raporu alınmasının objektifliğe aykırı olduğu hakkında

T.C.

D A N I Ş T A Y

Birinci Daire

Esas No : 2018/89

Karar No : 2018/59

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9’uncu maddesinde, yetkili merciin, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararının Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçinin, izin vermeye yetkili merciler tarafından verilen işleme koymama kararına karşı da şikayetçinin itiraz yoluna gidilebileceği, itiraz süresinin ise, yetkili merci kararının tebliğinden itibaren on gün olduğu hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, İçişleri Bakanının 5.9.2017 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2017/226 sayılı kararının, haklarında soruşturma izni verilenlerden .......'a 8.11.2017 tarihinde, . , . ve . 9.11.2017 tarihinde, .....10.11.2017 tarihinde, . de 13.11.2017 tarihinde tebliğ edildiği, bu karara adı geçenler tarafından ......Valiliğince 24.11.2017 tarihinde kayda alınan dilekçelerle itiraz edildiği, söz konusu itirazların, 4483 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde öngörülen on günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapıldığı anlaşıldığından, İçişleri Bakanının 5.9.2017 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2017/226 sayılı kararının; belirtilen eylemden ..., ..., ., ., ... ve ... için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına bu kişiler tarafından yapılan itirazların süre aşımı nedeniyle reddine;

Diğer taraftan, . , . , . , . , . , . , . ve . dışındaki ilgililere isnat edilen eylemle ilgili olarak, 2014 yılında ........ Belediye Meclisince onaylanan imar planı değişikliğinin mevzuata aykırı olduğu belirtilerek 7.2.2014 tarih ve 38 sayılı Belediye Meclis kararına katılan ilgililer için İçişleri Bakanının 23.12.2015 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2015/707 sayılı kararıyla soruşturma izni verilmiş ise de, Dairemizin 24.11.2016 tarih ve E:2016/1775, K2016/1852 sayılı kararıyla, ön inceleme konusu plan değişikliğine ilişkin olarak konusunda uzman kişilerden oluşturulacak yeni bir bilirkişi heyetinden, parsel bazında, ancak parselin bulunduğu adanın bütünü göz önüne alınarak hukuka aykırı bulunan planın kamunun zararına, kişilerin menfaatine veya üçüncü kişilerin mağduriyetine neden olup olmadığı, olmuşsa ne gibi zarar, mağduriyet veya menfaate yol açıldığı hususlarını açıklayan bir rapor alınması, kararda belirtilen hususlar göz önünde tutularak isnat edilen eylemin irdelenmesi ve araştırılması suretiyle yeniden yapılacak ön inceleme sonucunda düzenlenecek ön inceleme raporu üzerine yetkili merci tarafından soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi gerekçesiyle dosyanın iadesine karar verildiği, bu kararımız üzerine Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan ön incelemede, ....... Belediyesi imar Müdür Vekili . ile aynı Müdürlükte görev yapan Harita Mühendisi ., inşaat Mühendisi . ve Şehir Plancısı .'in bilirkişi olarak görevlendirildiği, bu kişiler tarafından hazırlanan 17.8.2017 tarihli bilirkişi raporu üzerine de ön inceleme raporunun düzenlendiği, ancak konuyla ilgili ön incelemede, ...... Belediyesi görevlilerinin bilirkişi olarak tayin edilmesinin söz konusu raporun objektifliği konusunda tereddüt oluşturacağı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenle, itirazların kabulü ile içişleri Bakanının 5.9.2017 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2017/226 sayılı kararının, belirtilen eylemden ...,ve . için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılmasına,.......Belediyesinde ve belediye statüsünde olmayan bir kamu kurumunda görevli olan ve konusunda uzman kişilerden oluşturulacak yeni bir bilirkişi heyetinden, parsel bazında, ancak parselin bulunduğu adanın bütünü göz önüne alınarak hukuka aykırı bulunan planın kamunun zararına, kişilerin menfaatine veya üçüncü kişilerin mağduriyetine neden olup olmadığı, olmuşsa ne gibi zarar, mağduriyet veya menfaate yol açıldığı hususlarını açıklayan bir rapor alınması, ilk kararımızdaki açıklamalarımız göz önünde tutularak isnat edilen eylemin irdelenmesi ve araştırılması suretiyle yeniden yapılacak ön inceleme sonucunda düzenlenecek ön inceleme raporu üzerine yetkili merci tarafından soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve itiraza bakmakla görevli yeri de belirten gerekli yazılı bildirimler yapıldıktan sonra karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçeleri de eklenerek Dairemize gönderilmesi,

Öte yandan, belirtilen eylemden haklarında soruşturma izni verilmekle birlikte bu dosyada itirazları bulunmayan . ve . ile itirazları süre yönünden reddedilen . , . , . , . , . ve . yönünden dosyanın tefrik edilerek...... Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi için karar ekli olarak içişleri Bakanlığına iadesine, kararın birer örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 30.1.2018 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019, 12:33
YORUM EKLE