Hacze çıkamayan personele yolluk ödenmesi ile ilgili karar

Hacze çıkamayan personele yolluk ödenmesi ile ilgili karar

Hacze çıkamayan personele yolluk ödenmesi ile ilgili karar

Hacze çıkamayan personele yolluk ödenmesi ile ilgili karar

Yol tazminatlarının kime ödenmesi gerektiği konusunda icra dairelerince, yol tazminatlarının daire içinde eşit paylaşılması şeklinde teamül ve tatbikat geliştiği, yoğun iş yükü bulunan icra dairelerinde yetkisi olduğu halde hacze çıkmayan ve hacze çıkması durumunda icra dairesi içinde işlerin aksayacağı açık olan icra müdürü, müdür yardımcısı veya memurun, bu nedenle hacze çıkan memur yerine dairede kalmak sureti ile daire içinde biriken işleri karşıladığı ve bu aşamada haciz için dışarıda bulunan memurun yapması gereken işleri de yapmak durumunda olduğu, bu nedenle hacze çıkan ve çıkmayan memurlar arasında maddi çıkar çatışmalarının oluşmaması, çalışma barışının sağlanması düşüncesi ile daire dışındaki işlemi kim yaparsa yapsın yol tazminatının dairede çalışanlarca paylaşılması uygulamasının tüm Türkiye'de benimsendiği, dolayısıyla icraya çıkmayan kişiye ödenen harcırah sebebiyle ilgiliye disiplin cezası verilemeyeceği hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/3686 E. , 2021/2924 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/3686
Karar No : 2021/2924

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Muğla iİi … İcra Müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(a) maddesi uyarınca "brüt aylığının 1/10 oranında kesilmesine" ilişkin … tarih ve … sayılı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 07/10/2019 tarih ve E:2016/49818, K:2019/5243 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; uyuşmazlık konusu olay ışığında icra dairelerindeki haciz/keşif görevlendirmelerine ilişkin uygulamalar incelendiğinde; icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin haciz ve keşif görevlendirmelerinde ve sonrasında ilgili yollukların reddiyatlarının kesilerek ödemelerinin yapılmasında icra müdürünün yetkili olduğu, yol tazminatlarının kime ödenmesi gerektiği konusunda icra dairelerince, yol tazminatlarının daire içinde eşit paylaşılması şeklinde teamül ve tatbikat geliştiği, yoğun iş yükü bulunan icra dairelerinde yetkisi olduğu halde hacze çıkmayan ve hacze çıkması durumunda icra dairesi içinde işlerin aksayacağı açık olan icra müdürü, müdür yardımcısı veya memurun, bu nedenle hacze çıkan memur yerine dairede kalmak sureti ile daire içinde biriken işleri karşıladığı ve bu aşamada haciz için dışarıda bulunan memurun yapması gereken işleri de yapmak durumunda olduğu, bu nedenle hacze çıkan ve çıkmayan memurlar arasında maddi çıkar çatışmalarının oluşmaması, çalışma barışının sağlanması düşüncesi ile daire dışındaki işlemi kim yaparsa yapsın yol tazminatının dairede çalışanlarca paylaşılması uygulamasının tüm Türkiye'de benimsendiği, nitekim Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün … tarih ve … sayılı yazısında da, icra dairesi içi ve daire dışı yapılan işlerin hakkaniyete uygun bir biçimde dönüşümlü olarak görevlilerce paylaştırılması, icra işlerinin aksamadan devam edebilmesi ve tüm personelin yol tazminatından faydalanmasının amaçlandığı, bu durumda, davacı tarafından, 3717 sayılı Kanun hükmüne aykırı olarak haciz/keşif işlemlerinden fazladan yolluk alınarak 657 sayılı Kanunun 125/C-(a) maddesinin ihlal edildiği sonucuna varılamayacağından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacının fiilinin sabit olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Dava konusu işlemin mevzuata aykırı olduğu belirtilerek temyiz istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı "Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararı" üzerine Danıştay Beşinci Dairesince gönderilen dosyada Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE