Disiplin soruşturmasında zamanaşımı örnek danıştay kararları

Disiplin soruşturmasında zamanaşımı örnek danıştay kararları , memurlar hakkında yapılacak disiplin soruşturmalarında zamanaşımı süreleri hakkında mahkeme kararlarını yazımız ekinde yayımlıyoruz.

Disiplin soruşturmasında zamanaşımı örnek danıştay  kararları

 Disiplin soruşturmasında zamanaşımı örnek danıştay  kararları 

Memurlar hakkında yapılacak olan disiplin soruşturmalarında memurların devamlı ceza baskısı altında olmaması nedeniyle yapılacak olan soruşturmalarda zamanaşımı süreleri belirlenmiştir.Memur hakkında iddia edilen suçu işlemiş olsa bile zamanaşımına uğrayan suçlar nedeniyle memur hakkında disiplin cezası verilemez.Ancak ilgili suç adli yargıyı ilgilendiren bir suç ise adli yargıdaki iş ve işlemlere devam edilebliir.Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda verilmiş olan kararları örnek olması açısından yazımız ekinde yayımlıyoruz.

Danıştay 12. Dairesinin 21/03/2012 tarihli ve E.2011/6930, K.2012/1639 sayılı kararında; 657 sayılı yasanın zamanaşımı başlıklı 127. maddesinde düzenlenen ve ilgililer bakımından güvence niteliği taşıyan zamanaşımı süreleri, kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle disiplin soruşturmasını açmaya yetkili amirlerce uyulması zorunlu olan süreler olduğu ve anılan kanunda öngörülmüş ve 1 ve 6 aylık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra yapılan disiplin soruşturması neticesinde verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir

 Danıştay 12. Dairesinin 25/02/2015 tarihli ve E: 2011/2941, K:2015/612 sayılı kararında; Uyuşmazlığa konu olayda, davacının 07/07/2008 – 15/07/2008 tarihleri arasında 9 gün göreve gelmediğinin kartlı geçişi sitemi ile sabit olduğu davalı idarece ifade edildiğinden son olarak 16/07/2008 tarihinden itibaren işlemeye başlayan zamanaşımı süresi geçtikten sonra 09/06/2009 tarihinde başlatılan soruşturmanın zamanaşımına uğramasına rağmen, davacının üç yıl süreli kademe ilerlemesinin durdurulması ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde ve bu işleme karşı davayı reddeden mahkemenin kararında hukuka uyarlık bulunmadığına hükmedilmiştir. Yine Danıştay 12. Dairesinin aynı mahiyette 15/09/2015 tarihli ve E:2015/973, K:4795 sayılı kararı bulunmaktadır.

 Danıştay 12. Dairesinin 27/10/2015 tarihli ve E: 2012/11481, K:2015/5579 sayılı kararında; Öğretmen olarak görev yapan davacı hakkında 24/11/2008 tarihinde öğrencilerin eserlerini değerlendirmeyerek okuldan ayrıldığı gerekçesiyle okul müdürü, müdür yardımcısı ve iki öğretmen tutanak düzenlendiği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 26/12/2008 tarihli yazısıyla okul müdürü tarafından olayın incelenmesinin istendiği, okul müdürü tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 20/01/2009 tarihli raporda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne soruşturulmasının uygun olacağını belirttiği, davacı hakkında soruşturmanın 14/04/2009 tarihindeki görevlendirme emri üzerine başlatılan soruşturma sonucunda dava konusu kınama cezası ile tecziye edildiği ifade edilerek; “bu durumda, davacı hakkında okul müdürü, müdür yardımcısı ve iki öğretmen tarafından 24/11/2008 tarihinde tutulan tutanakta davacının disiplin cezasına konu fiili açıkça yazılmış olduğundan, bu tarihten itibaren soruşturmaya başlama süresi içinde soruşturma açılması gerekirken, bir aylık disiplin soruşturma zamanaşımı süresi geçirildikten sonra 14/04/2009 tarihinde görevlendirme emri üzerine başlatılan soruşturma sonucu tesis edilen disiplin cezası işleminde ve bu işleme karşı açılan davanın reddine ilişkin mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır” şeklinde hüküm verilmiştir

YORUM EKLE