Disiplin Soruşturması Yapılmadan Memura Ceza Verilemez

Disiplin amirleri soruşturma açmaksızın almış olduğu ifadelere göre disiplin cezası verebilir mi Danıştay Örnek Karar Disiplin Soruşturması

Disiplin Soruşturması Yapılmadan Memura Ceza Verilemez

Disiplin Soruşturması Yapılmadan Memura Ceza Verilemez

Memurlar hakkında yürütülen disiplin soruşturmalarında disiplin amirlerince en fazla yapılan hataların başında memur hakkında herhangi bir soruşturma işlemi yapılmaksızın disiplin amirlerince direkt savunma alınarak disiplin cezası verilmesi uygulaması gelmektedir.Bu şekilde verilen disiplin cezaları soruşturma yapılmaksızın verilmiş olması nedeniyle Danıştay Başkanlığınca iptal edilmektedir.Yazımız ekinde yer alan kararda da Danıştay soruşturma yapılmaksızın verilen cezayı iptal etmiştir.

T.C.Danıştay 12. Daire


Esas No:2002/2424
Karar No:2005/4113
K. Tarihi:

" ... Vergi Dairesinde memur olan davacının, 657 sayılı Yasanın 125/C-b maddesi uyarınca aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ... günlü ve ... sayılı işlemin eksik soruşturmaya dayalı ve aylıktan kesme cezasının oranı belirlenmeksizin tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptali yolunda İstanbul 3. İdare Mahkemesince verilen 25.1.2002 günlü, E:2000/1595, K:2002/48 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesi uyarınca bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti

: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Müjgan Karyağdı

Düşüncesi

: İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı

: Fahrünnisa Tunca

Düşüncesi

: 657 sayılı Yasa'nın 127.maddesinde bu kanunun 125.maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında belirtilen süreler içinde disiplin soruşturması başlatılması gerektiği, 128.maddesinde de soruşturmanın tamamlanmasından sonra disiplin amirleri veya kurullarca disiplin cezasının verileceği kurala bağlanmış Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte'de paralel hükümler yer almış Yönetmeliğin 10.maddesinde disiplin amirlerinin memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak, gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını Önlemek sorumluluğunda oldukları belirtilmiştir.

Bu hükümlerin incelenmesinden; herhangi bir fiilin işlenildiğinin öğrenilmesi halinde disiplin amirince bir soruşturmacı atanarak ayrıntılı bir soruşturma yapılmasının sağlanması gerektiği, soruşturmacı atanmadan ve yöntemine uygun bir soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilemeyeceği sonucuna varılmaktadır.Temyiz istemi ile incelenmekte olan dava dosyasında, Vergi Dairesinde memur olan davacı hakkında Vergi Dairesi Müdür vekili tarafından alınan savunmaya dayalı olarak verilen disiplin cezasının soruşturmanın eksik olduğu gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmaktadır.

Olayda bağımsız bir soruşturmacı atanmadan ve usulüne uygun bir soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilmesi hukuka aykırı bulunmaktadır.

Açıklanan nedenle, Mahkeme kararının bu gerekçeyle onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü: İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İstanbul 3. İdare Mahkemesince verilen 25.1.2002 günlü, E:2000/1595, K:2002/48 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ite anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 18.11.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2019, 13:34
YORUM EKLE