Disiplin savunması sırasında birtakım isnadlarda bulunulmasının savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi

Disiplin savunması sırasında birtakım isnadlarda bulunulmasının savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi

Disiplin savunması sırasında birtakım isnadlarda bulunulmasının savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi

Disiplin savunması sırasında birtakım isnadlarda bulunulmasının savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi

T.C.

DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2018/9525

Karar No: 2020/3323

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı …Daire Başkanlığı Etüd Proje Şube Müdürlüğü'nde mimar olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(d) maddesi uyarınca bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 11/12/2013 tarihli ve 15 sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İdare Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 01/02/2017 tarihli ve E:2015/968, K:2017/88 sayılı bozma kararına uyularak; disiplin suçu işlemediğini, haksızlığa uğradığını düşünen kamu görevlilerinin, haklı olduklarını anlatabilecekleri alanın verecekleri savunma olduğu, bu nedenle savunmalarda kullanılan ifadelerin, haksızlığa uğradığını düşünenlerin haklılığını kanıtlamaya çalıştıkları sözler olarak değerlendirilmesi gerektiği, savunma hakkı kapsamında, kişilerle ilgili olarak bir takım isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulmasında maddi gerçeğin ve kişinin kendisine uygulanan disiplin cezasının haksız ve hukuka aykırı olduğunun ortaya çıkarılması noktasında fayda bulunması halinde, bunun bir hak olduğunun kabul edilmesi gerektiği, bu durumda, savunma hakkını kullanmaya yönelik kullanılan, bu yüzden disiplin suçu oluşturmayan ifadeler nedeniyle davacıya verilen disiplin cezasında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, savunma hakkının kötüye kullanıldığı, soruşturma sırasında alınan savunmasında kullanılan sözcüklerin amirlerine karşı aşağılayıcı tutum içerisinde olduğu belirtilerek temyiz isteminin kabulüne karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, hukuk ve usule uygun olarak verilen mahkeme kararının onanması gerektiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 21/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE