Disiplin Cezasına Konu Olan Olayın Tarafı Olan Disiplin Amiri Ceza Veremez

Disiplin Soruşturması Disiplin Cezasına Konu Olan Olayın Tarafı Olan Disiplin Amiri Ceza Veremez    disiplin amiri şikayetçi olduğu memur hakkında taraf olduğu için ceza veremez danıştay kararı

Disiplin Cezasına Konu Olan Olayın Tarafı Olan Disiplin Amiri Ceza Veremez

Disiplin Soruşturması

Disiplin Cezasına Konu Olan Olayın Tarafı Olan Disiplin Amiri Ceza Veremez

         Bilindiği üzere devlet memurları kanununa tabi olarak görev yapan memurların ilgili kanununda yer alan disiplin hükümlerine aykırı hareket etmeleri durumunda ilgililer hakkında disiplin soruşturması yapılarak işlenen fiile göre disiplin cezası ile cezalandırılmaları mümkündür.Memurun disiplin cezası gerektiren fiillerinin varlığı halinde disiplin amirince usulune uygun olarak disiplin soruşturması yapılmalı ve cezanın çeşitine göre ilgili disiplin amiri veya disiplin kurullarınca ceza verilmelidir.

          Disiplin cezası gerektiren fiil disiplin amirine karşı işlenmiş ise veya memur ile disiplin amiri arasında herhangi bir husumet var ise bu gibi durumlarda ilgili disiplin soruşturmasında ve disiplin cezası verilmesi işlemlerinde memurla arasında husumet olan disiplin amirlerinin bu süreçlerde görev almaması gerekmektedir.Konuya ilişkin olarak Danıştay Başkanlığınca verilmiş olan bir kararda "Disiplin kurulları ve disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarının sağlıklı ve objektif olması, disiplin amirleri ve disiplin kurulları üyelerinin olayı objektif değerlendirmesiyle mümkün olduğundan, disiplin hukukunda; hakkında soruşturma yürütülen kişilerle arasında husumet bulunan, soruşturmada taraf pozisyonunda olan ve soruşturmayı yürüten kişilerin disiplin amiri sıfatıyla ya da disiplin kurulu üyesi olarak tesis edilecek disiplin cezası işlemine katılamayacakları kabul edilmektedir."    gerekçesi ile memur ile arasında husumet olan disiplin amirince verilen ceza iptal edilmiştir.

Memur ile amirin husumetli olduğu durumlarda disiplin soruşturma ve ceza verme işlemleri bir üst disiplin amirince yürütülmeli ve sonuçlandırılmalıdır.Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2013/11148 E.  ,  2016/5185 K.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
Dava; ... İli, ...İlçe Özel İdare Müdürü olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(a) maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin nın 03.05.2012 tarih ve 1514 sayılı işleminin iptali ile aylığından kesilen 408,35-TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.


İdare Mahkemesince, davacının muhasebe yetkilisi görevini üstlenmek istememesi ve ayrı bir muhasebe yetkilisi görevlendirilmesi istemi yolunda verdiği dilekçeler ile kurum personeli hakkında ve ilçe kaymakamı da dahil yetkili kamu görevlilerini şikayet ettiğinden kurumun huzurunun bozulduğu ve gereksiz şikayette bulunulduğundan bahisle dava konusu disiplin cezası verilmişse de, gerek soruşturma raporunda gerekse disiplin cezasında maddede öngörülen verilen hangi emir ve görevleri tam ve zamanında yapmadığı ya da görev mahallinde kurumlarca belirlenen hangi usul ve esasları yerine getirmediğinin somut olarak ortaya konulmadığı anlaşılmakta olup tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, ayrıca hukuka aykırılığı tespit edilen işlem nedeniyle aylığından kesilen 408,35-TL'nin dava açma tarihi olan 26.06.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 660,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine karar verilmiştir.


Davalı idare tarafından, işlemin iptaline ve davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.


Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler.


Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar pozitif olarak mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır.
Disiplin kurulları ve disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarının sağlıklı ve objektif olması, disiplin amirleri ve disiplin kurulları üyelerinin olayı objektif değerlendirmesiyle mümkün olduğundan, disiplin hukukunda; hakkında soruşturma yürütülen kişilerle arasında husumet bulunan, soruşturmada taraf pozisyonunda olan ve soruşturmayı yürüten kişilerin disiplin amiri sıfatıyla ya da disiplin kurulu üyesi olarak tesis edilecek disiplin cezası işlemine katılamayacakları kabul edilmektedir.


Dava dosyasının incelenmesinden, davacının ... İlçe Özel İdare Müdürü olarak göreve başladığı tarihten sonra muhasebe yetkilisi olmadığından bahisle ödemeleri yapmadığı, yetkilendirilen muhasebe yetkilisi mutemedinin mevzuata aykırı şekilde yetkilendirildiği ve ayrı bir muhasebe yetkilisigörevlendirilmesi yolunda dilekçe verdiği, bunun üzerine gelişen olaylar da; davacının, maiyetinde çalışanlardan sürekli savunma istediği, onları üst makamlara şikayet ettiği, bunun yanında İlçe Kaymakamı İ.K.'yı, hakkında araştırma yapan kamu görevlisi R.K.'yı, ...Valisi M.C.K.'yı konumlarına göre ... Valiliğine, İçişleri Bakanlığına, ...Cumhuriyet Başsavcılığına, ..Cumhuriyet Başsavcılığına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu bu durumun kurumda çalışma huzurunun bozulmasına neden olduğu, aynı konu etrafında dile getirdiği şikayet dilekçeleriyle kamu kurumlarını sürekli olarak gereksiz yere meşgul etmesi ve yasalarca kendisine verilen görevi yapmayarak kamu görevini yerine getirmediği ve kurumca verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmadığı iddialarıyla, başlatılan soruşturmada, söz konusu iddiaların sübuta erdiğinden bahisle İlçe Kaymakamı İ.K. tarafından dava konusu disiplin cezasının tesis edildiği anlaşılmaktadır.


Bu durumda; davacı ile arasında husumet olan kişi tarafından verilen disiplin cezasının objektif ve tarafsız değerlendirmeyi olumsuz yönde etkileyeceği açık olup dava konusu işlemde bu yönden hukuka uyarlık bulunmadığından temyize konu İdare Mahkemesi kararında bu yönüyle hukuki isabet bulunmamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 11:35
YORUM EKLE