Disiplin Cezasına Esas Teşkil Eden Eylem Belirtilmeksizin Ceza Verilemeyeceği

Disiplin Cezasına Esas Teşkil Eden Eylem Belirtilmeksizin Ceza Verilemeyeceği Disiplin cezası verilirken cezanın hangi gerekçe ve suç için verildiği kararda belirtilmelidir.

Disiplin Cezasına Esas Teşkil Eden Eylem Belirtilmeksizin Ceza Verilemeyeceği

Disiplin Cezasına Esas Teşkil Eden Eylem Belirtilmeksizin Ceza Verilemeyeceği

Davacının, hangi sûbut bulan eyleminin karşılığı olduğu belirtilmeksizin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(c) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

T.C. DANIŞTAY Onikinci Daire Esas No : 2014/547  Karar No : 2017/7070

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü, Doğanşehir İşletme Şefliği Toplu Koruma Ekibinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-(c) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, yapılan orman tahribatı ile ilgili olarak, ilgili köyün muhtarı tarafından davacıya çeşitli ihbarlar yapıldığı halde davacının hareketsiz kaldığı, işletme şefliği tarafından davacı ve diğer orman muhafaza memurlarına tahribata konu alanda ayda iki defa kontrol için program verildiği, ancak gerekli kontrollerin yapılmayarak evrak üzerinden kontrol yapılmış gibi tutanak tanzim edildiği, sonuç olarak davacının, sorumlu olduğu alanda kendisinin haberdar edilmesine rağmen ormanların usulsüz kesimi ile tahribatın gerçekleşmesine mani olmadığı anlaşıldığından, davacının eylemine uyan 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde ve bu işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, davacının sübuta eren fiili nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(a) maddesi uyarınca aylıktan kesme cezası verilmesi gerekirken, 125/C-(c) maddesi uyarınca aylıktan kesme cezası verilmişse de, bu hususun dava konusu işlemi sakatlar nitelikte görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(a) maddesinde, "Verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak" fiili; 125/C-(c) maddesinde ise, "Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak" fiili, aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Malatya Orman İşletme Müdürlüğü, Doğanşehir İşletme Şefliği toplu koruma ekibinde orman muhafaza memuru olarak görev yapan davacının, hakkında yürütülen soruşturma sonunda düzenlenen 23.03.2012 tarihli ve 2 sayılı soruşturma raporunda, Doğanşehir Orman İşletme Şefliği'nin toplu koruma ekibi program kayıt ve denetleme raporunda aralarında davacının da bulunduğu orman muhafaza memurlarının koruma faaliyetini yaptıkları ve Elmalı Köyü'nde herhangi bir usulsüzlük olmadığı yönünde kayıtlar bulunduğu, orman işletme şefliğince düzenlenen seyyar görev tazminat cetveli ve çeşitli ödemeler bordrosundan koruma görevlerini yapmış göründükleri, ancak yapılan kontrol ve tutulan tutanaklarla tespit edildiği üzere Elmalı Köyü ormanlarında tahribatlar olduğu, köy muhtarının alınan ifadesinde, davacı ve bir diğer orman muhafaza memurunu cep telefonlarından arayarak köyde ormanla ilgili tüm usulsüzlükleri bildirdiği ve hemen gelmelerini istediği, ancak orman koruma memurlarının gelmediğini beyan ettiği, tutulan tutanaklar ve tanık ifadesi göz önüne alındığında, davacının ve bir diğer memurun, tahribattan haberlerinin olduğu halde bilerek isteyerek müdahale etmediklerinin sabit olduğundan bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(a) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasının teklif edildiği, bu teklif üzerine davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(c) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 04.04.2012       tarihli ve 1 sayılı işlemin tesis edildiği, yasal süresi içerisinde davacı tarafından yapılan itirazın Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Disiplin Kurulu'nun 18.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararıyla reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta, davacı hakkında yürütülen soruşturma sonunda davacıya isnat edilen eylemlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(a) maddesi kapsamında olduğu belirtilerek aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, ancak davacının hangi sübut bulan eyleminin karşılığı olduğu belirtilmeksizin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-(c) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği, her ne kadar idare mahkemesince bu hususun sehven yapıldığı kabul edilerek işlemi sakatlar mahiyette görülmediği belirtilmiş ise de, disiplin hukuku hükümleri ve bilhassa tekerrür kurumu açısından değerlendirildiğinde, bu hususun dava konusu işlemi hukuken sakatladığı anlaşıldığından, davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C- (c) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 21/12/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 10:11
YORUM EKLE