Disiplin amiri izinli olduğu dönemde disiplin cezası verebilir mi?

yıllık izin hastalık izni v.b sebeplerle görevi başında olmayan disiplin amirinin disiplin cezası veremeyeceği bunun yerine vekaleten bakan memurun disiplin amiri olarak ceza vermesi gerektiği hakkında danıştay kararı

Disiplin amiri izinli olduğu dönemde disiplin cezası verebilir mi?

Disiplin amiri izinli olduğu dönemde disiplin cezası verebilir mi?

Kamu kurumlarında görev yapan disiplin amirleri ilgili mevzuatta belirlenmiştir. Disiplin amiri olarak ceza verme yetkisine sahip olanların yıllık izin geçici görev hastalık izni gibi sebeplerle görevi başında olmadıkları dönemlerde bu yetkilerini kulllanamayacakları bu yetkinin ilgili kişinin yerine vekaleten görev yapan kişi tarafından kullanılması gerektiği yönündeki danıştay kararı yazımız ekindedir.

DANIŞTAY 8. DAİRE Esas No : 1998 / 2038 Karar No : 1999 / 2990 Karar Tarihi : 13.05.1999

ÖZÜ : HASTALIK İZNİNE AYRILMIŞ BULUNAN DİSİPLİN AMİRİNİN UYARMA CEZASI VERMEYETKİSİ BULUNMADIĞI HAKKINDA


Gümrükler Genel Müdürlüğü, Arşivleme Şube Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının, ... günü saat 15.30 da şube müdürü tarafından yapılan denetimde görevi başında bulunmadığı gerekçesiyle 657 sayılı Yasanın 125/A maddesi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünün ... gün ve ... sayılı işleminin iptali ile bu işlem nedeniyle oluşan maddi zararının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davada, dava konusu işlemin Anayasanın 129. ve 657 sayılı Yasanın 135-136. maddeleri uyarınca idari yargı yerinde dava konusu edilemeyeceği gerekçesiyle açılan davayı reddeden Ankara 3.İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararının, uluslararası sözleşmelerin dikkate alınmadan karar verildiği öne sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Uyuşmazlık, memur olan davacının uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin davalı idare işleminden doğmuştur. 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 23.maddesinde, Devlet memurlarının bu Kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahip oldukları, 105.maddesinde de memurların hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine maddede belirtilen esaslara göre hastalık izni verileceği düzenlenmiş olup, 126. maddesinde ise uyarma cezalarının disiplin amirleri tarafından verileceği hükmü yer almıştır.


Dosyanın incelenmesinden, davacının disiplin amiri olan şube müdürü tarafından ... günü saat ... da yapılan kontrolde mazaretsiz ve izinsiz olarak görev yerini terkettiği gerekçesiyle anılan şube müdürü tarafından davacıya uyarma cezası verildiği anlaşılmaktadır.

Ancak, dosya içeriğinde bulunan Gümrükler Kontrol Genel Mürdürlüğünün ... gün ve ... sayılı yazısında, davacının disiplin amiri olan şube müdürünün ... gününden itibaren 10 gün süreyle raporlu bulunduğu, bu süre içinde başka bir şube müdürünün yerine bakmakla görevlendirildiği görülmektedir.
Bu durumda, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte hastalık iznine ayrılmış bulunan disiplin amirinin disiplin cezası verme yetkisi bulunmadığından, dava konusu edilen uyarma cezasında yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, Ankara 3.İdare Mahkemesin kararının bozulmasına karar verildi.

YORUM EKLE