Devam eden disiplin soruşturmasında talep edilen bilgi ve belge verilebilir mi?

Devam eden disiplin soruşturmasında talep edilen bilgi ve belge verilebilir mi?

Devam eden disiplin soruşturmasında talep edilen bilgi ve belge verilebilir mi?

Devam eden disiplin soruşturmasında talep edilen bilgi ve belge verilebilir mi?

Devam eden soruşturma tamamlanmadan davacının istediği bilgi ve belgelerin verilmesinin soruşturmanın sağlıklı ve güvenli yapılabilmesi ile selameti açısından sakınca doğurabileceği, idari soruşturmalara ilişkin olan ve soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek bilgi ve belgelerin 4982 sayılı Kanunun 19. maddesiyle anılan Kanun kapsamı dışında bırakıldığı, hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında bilgi, belge ve bazı isteklerde bulunmasına yönelik başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı yönünde karar verildi.

T.C.

DANIŞTAY
ONUNCU DAİRE

Esas No: 2012/5868

Karar No: 2016/178

İstemin Özeti : .................Üniversitesi, Tıp Fakültesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında başvurduğu tarihe kadar gerçekleştirilen soruşturma işlemlerinin (tanık dinleme, belge temin etme vb.) onaylı suretinin verilmesi, bu tarihten sonra dinlenecek tanıklara tarafından da soru sorulması ve beyanlarına karşı diyeceklerini belirtmek açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi kapsamında hazır bulunmasının sağlanması, yapılacak soruşturma neticesinde tanzim edilecek raporun bir suretinin yetkili disiplin amiri ile birlikte ve aynı zamanda tarafına da tevdii ve soruşturma tamamlanıp karar verileceği aşamada disiplin amiri karşısında hazırlanan soruşturma raporuna göre son savunma hakkının sağlanması istemleriyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 21/7/2011 tarihli ve 7572 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Çanakkale İdare Mahkemesince; devam eden soruşturma tamamlanmadan davacının istediği bilgi ve belgelerin verilmesinin soruşturmanın sağlıklı ve güvenli yapılabilmesi ile selameti açısından sakınca doğurabileceği, idari soruşturmalara ilişkin olan ve soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek bilgi ve belgelerin 4982 sayılı Kanunun 19. maddesiyle anılan Kanun kapsamı dışında bırakıldığı, ayrıca soruşturma tamamlandıktan sonra talebi doğrultusunda soruşturma raporu örneğinin davacıya verildiği görüldüğünden, davacının, hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında bilgi, belge ve bazı isteklerde bulunmasına yönelik başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Muhammed Ali Togay

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri Kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Çanakkale İdare Mahkemesinin 29/3/2012 tarih ve E.2011/781, K.2012/374 sayılı Kararının ONANMASINA 15.01.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, 09:32
YORUM EKLE