Ceza zamanaşımı disiplin cezasını etkiler mi?

Ceza zamanaşımı disiplin cezasını etkiler mi?, Alınan cezanın zamanaşımına uğraması sebebiyle iptal edilmesi disiplin cezası hakkında sonuç doğurur mu?

Ceza zamanaşımı disiplin cezasını etkiler mi?

Ceza zamanaşımı disiplin cezasını etkiler mi?


Danıştay 12. Dairesi, 2019/2399 E, ve 2019/5060 K. sayılı kararında ceza yargılamasının ceza zamanaşımı dolayısıyla ortadan kaldırılmasının personel hakkında verilen disiplin cezasını etkilemeyeceği yönünde karar verdi. 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/2399 E. , 2019/5060 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/2399
Karar No : 2019/5060TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onaltıncı Dairesinin 23/02/2016 tarih ve E:2015/8506 K:2016/620 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY : ... Belediyesinde Zabıta Komiseri olarak görev yapan davacının geçirdiği disiplin soruşturması sonucu hazırlanan raporda; Gönen-Denizkent arası çalışan otobüslerde kullanılmak üzere, encümen kararı olmadan, Belediyenin anlaşması olmayan matbaada 300.000.-TL'lik 30 cilt ve 500.000.-TL'lik 50 cilt otogar makbuzu bastırdığı, bunlardan 50 cilt 500.000.-TL'lik otogar makbuzunun ücretini zimmetine geçirdiği tespit edilerek devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılması gerektiği önerilmiş, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmıştır. Davacının işlediği bu suçtan dolayı yargılandığı davada, ... Ağır Ceza Mahkemesinin ... tarihli, E:..., K:... sayılı kararı ile basit zimmet suçundan cezalandırıldığı, Yargıtay ... Ceza Dairesi'nin ... tarihli, E:..., K:... sayılı kararı ile bu kararın, suçun niteliğinin farklılık arzettiği gerekçesiyle bozulması üzerine ... Ağır Ceza Mahkemesi tarafından davanın zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verildiği, bu kararın Yargıtay ...Ceza Dairesinin kararı ile düzeltilerek onanarak kesinleşmesi üzerine, karara esas alınmış olan ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalktığı gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi ve 11/04/2002 tarih ve 19 sayılı işlemin iptali amacıyla bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT: 657 sayılı Kanun'un 125/E-(g) maddesinde; "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.
Ayrıca aynı Kanun'un 131. maddesinin ikinci. fıkrasında; " Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz." hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Dava dosyasının incelenmesinden; yapılan disiplin soruşturması sonucunda davacının, encümen kararı olmadan, Belediyenin anlaşması olmayan matbaada 300.000.-TL'lik 30 cilt ve 500.-TL'lik 50 cilt otogar makbuzu bastırdığı, bunlardan 50 cilt 500.-TL'lik otogar makbuzunun ücretini zimmetine geçirdiğinin tespit edildiği, ceza davasında da bu fillerin sübut bulduğu anlaşılmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 131. maddesinde memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması hallerinin ayrıca disiplin cezası uygulamasına engel olmayacağı belirtilmiştir. Bu hüküm uyarınca disiplin cezasına ilişkin işlemlerin ceza yargılamasından bağımsız düşünülmesi gerektiği, ceza yargılamasında davanın zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılması kararının, eylemin davacı tarafından gerçekleştirilmediğini ortaya koymadığı anlaşıldığından dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin, ... İdare Mahkemesi'nin ... tarih ve E:..., K:...sayılı kararının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 19/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


 

YORUM EKLE