Adaylık süresinde memuriyetle bağdaşmayacak harekette bulunanların durumu

Adaylık süresinde memuriyetle bağdaşmayacak harekette bulunanların durumu, Aday memurların disiplin işlemleri

Adaylık süresinde memuriyetle bağdaşmayacak harekette bulunanların durumu

Adaylık süresinde memuriyetle bağdaşmayacak harekette bulunanların durumu

..... Müdürlüğü'nde .....aday memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca Devlet memurluğundan ilişiğinin kesilmesine ilişkin Adalet Bakanlığı ........Miidürlüğü'nün ....... tarihli ve .... sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacının, aday memur olarak görev yaptığı dönemde "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan ......... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin ...... tarihli ve ............ sayılı kararı ile 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, bu cezanın ....... tarihinde kesinleştiği, davacı hakkında yürütülen idari soruşturma sonucunda da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca "Devlet memuriyeti ile ilişiğinin kesilmesi" yönündeki görüş doğrultusunda ........Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının .......tarihli ve ......... sayılı kararı ile Devlet memuriyeti ile ilişiğinin kesilmesine karar verildiği, söz konusu karara karşı yapılan itirazın, Adalet Bakanlığı.......Genel Müdürlüğü'nün....tarihli ve ...... sayılı kararı ile reddedilerek komisyon kararının onaylandığı, ilgili soruşturma raporu ile anılan ceza mahkemesi kararı birlikte değerlendirildiğinde, davacının isnat edilen fiili ile mesleğine yakışır tutum ve davranışlarda bulunmadığı hususunun sabit olduğu, söz konusu fiil ile ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen dava konusu işlemin örtüştüğü, bu nedenle davacının eyleminin "memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" olarak nitelendirileceği, bu durumda aday memur olarak görev yapan davacı hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun " Adaylık devresi içinde göreve son verme" başlıklı 56. maddesi uyarınca tesis olunan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddi yolunda ...... İdare Mahkemesince verilen sayılı kararın temyizen incelenmesi talebiyle dava açılmıştır.

Temyiz talebini inceleyen Danıştay  Onikinci Dairesi, adaylık süresi içinde, hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları tespit edilenlerin memuriyetle ilişkilerinin kesilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermiştir.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020, 11:44
YORUM EKLE