657 disiplin cezası verme karar süreleri

disiplin ceza verme süresi, soruşturma raporu verildikten sonra kaç gün içinde disiplin cezası verilir , son savunmadan sonra kaç gün içinde ceza verilir

657 disiplin cezası verme karar süreleri

657 disiplin cezası verme karar süreleri 

657 devlet memurları kanununa göre yürütülen disiplin soruşturmalarında muhakikler soruşturmacılar tarafından düzenlenen disiplin soruşturma raporlarının disiplin amirlerine sunulmasından itibaren memurlara verilecek cezanın türüne göre karar verme süreleri belirlenmiştir. 

Konuya ilişkin olarak Devlet Memurları Disiplin yönetmeliğinde aşağıda yer alan düzenlemelere yer verilmiştir.

Karar süreleri

MADDE 31- (1) Disiplin amirleri; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren on beş gün içinde vermek zorundadır.

(2) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna on beş gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren otuz gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

(3) Devlet memurluğundan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kamu idaresinin yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca karara bağlanır.

(4) Disiplin cezası tekliflerinin disiplin kurulları veya yüksek disiplin kurullarınca reddedilmesi halinde, ceza vermeye yetkili amirlerce, ret kararlarının alındığı tarihi izleyen on beş gün içinde 657 sayılı Kanun ile bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla başka bir disiplin cezası verilebilir.

(5) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

YORUM EKLE