4483 sayılı Kanun uyarınca yetkili merci tarafından adli yönden işlem tesisine gerek olmadığı yolunda bir karar verilebilir mi?

4483 sayılı Kanun uyarınca yetkili merci tarafından adli yönden işlem tesisine gerek olmadığı yolunda bir karar verilebilir mi?

4483 sayılı Kanun uyarınca yetkili merci tarafından adli yönden işlem tesisine gerek olmadığı yolunda bir karar verilebilir mi?

4483 sayılı Kanun uyarınca yetkili merci tarafından adli yönden işlem tesisine gerek olmadığı yolunda bir karar verilebilir mi?

4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonucunda verilebilecek karar türlerinin belli olduğu, sadece soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde kararlar alınabileceği, bu Kanunda "adli yönden işlem tesisine gerek olmadığı" şeklinde bir karar sonucu bulunmadığı hakkında


DANIŞTAY
Birinci Daire

Esas No: 2018/1163

Karar No: 2018/1296

KARAR

Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar:

1- ... -..............................i Genel Müdürü

2- ... -Aynı Bakanlıkta................................... - İhale Komisyonu Başkanı

3- ... -Aynı Bakanlıkta İhale Komisyonu Üyesi

4- ... -Aynı Bakanlıkta İhale Komisyonu Üyesi

5- ... -Aynı Bakanlıkta İhale Komisyonu Üyesi

6- ... -Aynı Bakanlıkta İhale Komisyonu Üyesi

1- ... -Aynı Bakanlıkta Piyasa Araştırma Görevlisi

8- ... -Aynı Bakanlıkta Piyasa Araştırma Görevlisi

9- ... -Aynı Bakanlıkta Piyasa Araştırma Görevlisi

10- ... -Aynı Bakanlıkta Uzman Doktor

Soruşturulacak Eylemler:

...'in;

1- ................................ ihale kayıt numaralı 10.000 adet "..............................Alımı" (koruyucu kıyafet seti) ihalesinde, sadece 1825 adet kıyafet setinin hemen teslimi gerektiği, kalan kısma acil ihtiyaç olmadığı halde, 10.000 adet kıyafet seti alımına karar vermek, acil ihtiyaç bulunmayan kısmı da kapsayacak şekilde kıyafet setinin alımı için açık ihale yerine pazarlık usulüyle ihaleyi gerçekleştirmek, ihale sürecinin usulsüzlüklerle yürütülmesine göz yumarak bu usulsüzlüklere rağmen ihale komisyonu kararım onaylamak, ihtiyaçtan fazla miktarda ve piyasa fiyatının çok üstünde bedelle kıyafet sedefinin alımı için sözleşme imzalamak.

...'m;

2- Söz konusu malzemenin .1825 adedi dışındaki kısmına acil ihtiyaç bulunmadığı halde, bu kısmı da kapsayacak şekilde anılan ihalenin pazarlık usulüyle yapılmasının dayanağı ihale onay belgesini düzenlemek.

....... ve ...'in;

3- Yaklaşık maliyetin tespitinde ihale konusu malzeme için gereği gibi piyasa fiyat araştırması yapmayarak, piyasa fiyatının çok üstünde fiyatla yaklaşık maliyeti tespit edilerek anılan malzemenin fahiş bedelle alımına neden olmak.

ve ...'m;

4- Piyasa fiyatının çok üstünde fiyatla yaklaşık maliyetin belirlendiğini, ihalede rekabet şartlarının oluşmadığını dikkate almayarak anılan malzemenin fahiş bedelle alımına ilişkin ihale komisyonu kararım imzalamak.

....... ve ...'m;

5- Söz konusu ihaleye ait Teknik Şartnameyi usulsüz olarak hazırlamak.

Eylem Tarihi: ........................... Yılı.

Sağlık Bakanlığının 21.5.2018 tarih ve E.1480 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, Sağlık Bakanının 8.3.2017 tarih ve E.05-1137 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı ile bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi .....................'nın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, 1’inci maddeden ilgiliye isnat edilen eylemlerin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, Sağlık Bakanının 8.3.2017 tarih ve E.05-1137 sayılı kararının; 1’inci maddeden ... için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına adı geçen tarafından yapılan itirazın reddine,

Diğer taraftan, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci maddelerden isnat edilen eylemler nedeniyle ilgililer hakkında ön inceleme yapıldığı, ancak ön inceleme raporunda, bu eylemler nedeniyle ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... haklarında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda öneri getirilmediği, yetkili merci tarafından da isnat edilen eylemler nedeniyle adı geçenler hakkında disiplin soruşturması yapıldığı gerekçe gösterilerek soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda bir karar verilmediği görülmekle birlikte, disiplin soruşturmasının ön incelemeden farklı olduğu, hukuki sonuçlarının da farklı olduğu, isnat edilen eylemler nedeniyle disiplin soruşturması yapılmasının, isnat edilen eylemlerde ilgililerin Türk Ceza Kanunu bakımından sorumluluklarını irdelemek anlamına gelmediği, bir kamu görevlisinin hukuka aykırı fiilinin hem disiplin soruşturmasına, hem ön incelemeye konu olabileceği, farklı sonuçlan olan disiplin soruşturması ile ön incelemenin birbirlerinin tamamlayıcı unsurları olmadığı gibi birinin yapılmış olmasının diğerinin yapılmamasına gerekçe oluşturmayacağı açıktır. Kaldı ki, 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonucunda verilebilecek karar türlerinin belli olduğu, sadece soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde kararlar alınabileceği, bu Kanunda "adli yönden işlem tesisine gerek olmadığı" şeklinde bir karar sonucu bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci maddelerde belirtilen eylemler yönünden dosyanın tefrik edilerek bu maddelerle illiyet bağı bulunan adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda teklif getiren ek ön inceleme raporu düzenlenmesi ve yetkili merci tarafından ek karar verilmesi, verilecek ek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimler yapılarak tarihli ve imzalı bildirim alındıları ile birlikte itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri eklenerek Dairemize gönderilmesi, öte yandan, 1’inci maddede belirtilen eylemden itirazı reddedilen ... yönünden evrakın tefrikiyle gereği yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi için dosyanın karar ekli olarak Sağlık Bakanlığına iadesine, kararın birer örneğinin itiraz edene gönderilmesine 05.07.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE