Zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelden tercih alınmadan atama yapılmaması

Zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelden tercih alınmadan atama yapılmaması

Zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelden tercih alınmadan atama yapılmaması

Zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelden tercih alınmadan atama yapılmaması

Danışay İkinci Dairesi, bulunduğu bölgede hizmet süresini tamamlamış olan personelin, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak, atanmak istediği yerlere ilişkin tercihleri alınmaksızın, doğrudan atanmasına ilişkin olarak tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2020/1251 E.  ,  2020/2222 K."İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/1251
Karar No : 2020/2222


KARARIN DÜZELTİLMESİNİ
İSTEYEN (DAVACI) : …
KARŞI TARAF (DAVALI): …
VEKİLİ : …
İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesi'nce davanın reddi yolunda verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın onanmasına dair Dairemizin 05/02/2020 günlü, E:2016/3279, K:2020/604 sayılı kararının; davacı tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNANLARIN İDDİALARI : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesindeki takdir yetkisinin sınırsız ve ölçüsüz kullanılamayacağı, dava konusu işlemin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına İlişkin Yönetmelik ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine aykırı olduğu, kendisine tercih hakkı tanınmadığı, atamalarda eşitlik ve kamu yararı ilkesine riayet edilmediği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ :
DÜŞÜNCESİ : Davacının karar düzeltme isteminin kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. Maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 05/02/2020 günlü, E:2016/3279, K:2020/604 sayılı kararı kaldırılarak, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca dava dosyası yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 2004 yılında yapılan iki aşamalı sınavı başarılı bir şekilde geçmek suretiyle İdari İşler ve Şube Müdürü olarak ... iline atamasının yapıldığı, 2004 - 2014 yılları arasında (10) yıllık süreyle Isparta ilinde görev yaptığı, hizmet bölgesinde aynı yönetici unvanında azami çalışma süresini olan (5) yıllık süreyi tamamlaması nedeniyle dava konusu işlemle Bitlis iline atanması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in; 26. maddesinde, "Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış memurlar ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 12 nci maddede belirtilen mazeretlerini belgeleyenler, ekli (2) sayılı "Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formu"nu doldurarak disiplin amirleri kanalı ile atamaya yetkili amire gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur. Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar için başvuru zamanı kurumlarca belirlenir." hükmü,
28. maddesinde ise, "Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tesbiti öngörülen diğer hususları kapsıyan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz. Ancak, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir." hükmü yer almaktadır.
15/04/2014 tarih ve 28973 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin;
10. maddesinde, ''(1) İl müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü unvanlarında aynı unvanda 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde asgari çalışma süresi iki yıl, diğer hizmet bölgelerindeyse aynı unvanda üç yıldır. Bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresi beş yıldır. Kuruluş müdür ve müdür yardımcıları için en az üç yıl en çok yedi yıldır. Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin dengeli dağılımının sağlanması ve diğer hizmet bölgeleri ve görev yapan personelin yer değiştirmelerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi bakımından hizmet bölgeleri için azami süreleri tamamlayanların aile birliği, can güvenliği ve sağlık mazeret durumları dikkate alınmaz.
(2) 31 Aralık itibariyle görev yaptıkları hizmet bölgesindeki asgari çalışma süresini tamamlayarak 30 Hazirana kadar yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları, hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak, temmuz-eylül döneminde yapılabilir.
(3) 31 Aralık itibariyle bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresini tamamlayan yöneticiler, takip eden haziran-eylül döneminde re’sen yer değişikliğine tabi tutulurlar.
(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerine göre yapılacak yer değiştirmelerde il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü kadrolarında bulunanlar, daha önce aynı yönetici unvanıyla görev yapmadıkları ya da asgari çalışma süresini tamamlamadıkları 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 inci hizmet bölgesi illerine sırasıyla atanırlar. Kuruluş müdür ve müdür yardımcıları ise halen çalıştıkları kuruluşlara bağlı olarak düzenlenen bu Yönetmelik ekindeki cetvellerde yer alan hizmet bölgelerine 3, 2 ve 1 sırasına göre atanırlar.
(5) Bu maddede belirtilen şartlar kapsamında atanmaları gereken hizmet bölgesinde münhal kadro bulunmayanlar sırasıyla üst hizmet bölgelerine atanabilirler. Ancak, bu şekilde atananlar, atandıkları üst hizmet bölgesindeki azami çalışma sürelerini tamamlamaları ya da söz konusu hizmet bölgesinin asgari çalışma süresi kadar çalıştıktan sonra yer değiştirme müracaatında bulunmaları halinde, daha evvel kadro doluluğu nedeniyle atanamadıkları hizmet bölgesine öncelikli olarak atanırlar.
(6) Yöneticilerin atandıkları ilde veya kuruluşta aynı unvanda en az bir yıl çalışmaları kaydıyla hizmet bölgelerindeki asgari veya azami çalışma sürelerini aynı hizmet bölgesindeki aynı veya farklı illerde veya kuruluşlarda dönem şartı aranmaksızın yer değiştirerek tamamlamaları mümkündür.
(7) Bulundukları yerde bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla; 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesi illerinde çalışan il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürlerinin talepleri halinde, 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin daha önce görev yapmadıkları illerinden birine, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde kendi istekleriyle yine 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birinde görev yapmak isteyenler, görev yaptıkları il dışındaki diğer 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birine, kuruluşlardaki müdür ve müdür yardımcıları ise talepleri halinde ve bağlı olduğu Bakanlık merkez teşkilatı hizmet biriminin uygun görüşü ile 1 inci bölgeden 2 ve 3 üncü bölgeye, 2 nci bölgeden 3 üncü bölgedeki daha önce görev yapmadıkları kuruluşlardan birine, atamaya yetkili amirin de uygun görmesi halinde döneme bağlı kalmaksızın aynı unvanla atanabilirler. Bu suretle atananlar atandıkları illerde de asgari ve azami çalışma sürelerine tabidirler.
(8) Asgari veya azami çalışma sürelerini tamamlayan şube müdürlerinin yer değişiklikleri, atanacakları ilde görev yaptıkları aynı şube müdürlüklerine yapılır. Ancak, ilgililerin talebi veya hizmetin gereği olarak yapılan yer değişikliklerinde atanma şartlarını taşıdıkları diğer şube müdürlüklerine de atama yapılabilir.
(9) Azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde başka hizmet bölgelerinde zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak atanabilecekleri bir kuruluş bulunmaması nedeniyle yer değişikliği yapılamayan kuruluş müdür ve müdür yardımcıları bu Yönetmelik kapsamı dışında öğrenimle ihraz ettikleri diğer kadrolara atanırlar.
(10) Bu madde hükümlerine göre re’sen yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilen yöneticilerden atandıkları yerde göreve başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.'' hükmü,
Geçici 1. maddesinde ise, "Halen görev yapmakta olan Bakanlık taşra teşkilatı yöneticilerinden, bulundukları hizmet bölgesinde aynı yönetici unvanında azami çalışma süresini tamamlayanlar, sırasıyla daha önce yönetici olarak görev yapmadıkları ya da asgari çalışma sürelerini tamamlamadıkları 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 inci hizmet bölgesi illerinden birine bu Yönetmeliğin yayımını takip eden altı ay içinde atanırlar. Bu çerçevede atanacak olanlardan halen görev yaptıkları 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde kendi istekleriyle yine 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birinde görev yapmak isteyenler, bir defaya mahsus olmak üzere görev yaptıkları il dışındaki diğer 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birine aynı unvanla atanabilirler. Bu suretle atananlar atandıkları illerde de asgari ve azami çalışma süresine tabidirler.'' hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Bakılan davada, dava konusu işlemin, davacının Isparta ilinde yönetici olarak hizmet süresini doldurduğu gerekçesiyle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin Geçici 1. maddesi uyarınca 6. hizmet bölgesinde bulunan Bitlis iline atanması yönünde tesis edildiği görülmekle birlikte, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin özel yönetmelik olduğu ve söz konusu yönetmeliğin dayanağı olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in 28. maddesinde; "Özel yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz" hükmünün yer aldığı göz önüne alındığında, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in 26. maddesi uyarınca, zorunlu çalışma süresini tamamlamış memurlar için yönetmelik eki "Yer Değiştirme Sureti İle Atanma İstek Formu"nun doldurulması imkanının tanınması ve bu formlarda yer alacak tercihler dikkate alınarak ve atamaya tabi olanların tümü birlikte değerlendirilerek, bunlar arasında yapılacak objektif değerlendirmeye göre atamaların yapılması gerekirken, söz konusu yönetmelik hükmüne aykırı olarak, form doldurma imkanı tanınmadan ve dolayısıyla tercih alınmadan re'sen atama şeklinde işlem tesis edildiği görülmektedir.
Bu durumda, bulunduğu bölgede hizmet süresini tamamlamış olan davacının, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak, atanmak istediği yerlere ilişkin tercihleri alınmaksızın, doğrudan 6. bölgede bulunan Bitlis iline yönetici olarak atanmasına ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜNE,
2. Davanın reddine ilişkin ... İdare Mahkemesi'nin … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, yukarıda belirtilen gerekçeyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesi, 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,
3. 2577 sayılı Yasa'nın 49. maddesinin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 08/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE