Kardeşi sosyal medya hesabından terör örgütünü öven paylaşımlar yapan kişi memur olarak atanabilir mi?

Kardeşi sosyal medya hesabından terör örgütünü öven paylaşımlar yapan kişi memur olarak atanabilir mi?

Kardeşi sosyal medya hesabından terör örgütünü öven paylaşımlar yapan kişi memur olarak atanabilir mi?

Kardeşi sosyal medya hesabından terör örgütünü öven paylaşımlar yapan kişi memur olarak atanabilir mi?

Terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren örgüt militanı ile irtibatlı ve iltisaklı olan, kardeşi  sosyal medya hesabı üzerinden ... terör örgütünü övücü mahiyette paylaşımlarda bulunanan kişinin, yapacağı görevin önemi  ve mahiyeti de gözönünde bulundurulduğunda atama işleminin iptal edilmesinin hukuka aykırılık teşkil etmediği hakkında

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/3378 E. , 2020/3068 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3378
Karar No : 2020/3068

TEMYİZ EDEN (DAVACI): ...
VEKİLİ: ...
KARŞI TARAF (DAVALI): ... Bakanlığı
VEKİLİ: ...

İSTEMİN KONUSU: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarihli ve E: ..., K: ..., Temyiz No: ... sayılı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 48. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca verilen temyiz isteminin reddine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem: 2017 Yılı Temmuz Sözleşmeli Öğretmen Alımı Duyurusuna istinaden Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 20/07/2017 tarihli ve 60529 sayılı Kararnamesi ile ... İli, ... İlçesi, ... Ortaokulu'na 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanan davacı tarafından, 12/10/2017 tarihli ve 126133-5 sayılı Bakanlık Komisyon kararı uyarınca atamasının iptal edilmesine ilişkin İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 19/10/2017 tarihli ve 125850 sayılı işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararda; davacı hakkında "kendisinin 2013 yılında ... terör örgütü kırsal alanında faaliyet gösteren örgüt militanı ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kardeşinin 2016 ve 2017 yıllarında sosyal medya hesabı üzerinden ... terör örgütünü övücü mahiyette paylaşımlarda bulunması üzerine gözaltına alınarak gerekli işlemlerin ardından serbest bırakıldığı yolundaki" istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucu tespit edilen durumların davacının ifa edeceği görevin önem ve mahiyeti de gözönünde bulundurulduğunda olumsuz olduğu kanaatine varıldığından bu nedenle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarihli ve E: ..., K: ... sayılı kararıyla istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.


Davacı tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Bölge İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; temyizin kesin bir karar hakkında olması halinde kararı veren mercinin, temyiz isteminin reddine karar vereceğine ilişkin düzenleme uyarınca davacının temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, dava konusu işlemin güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması dayanak gösterilerek tesis edildiği, ancak Anayasa Mahkemesinin kararıyla 657 sayılı Kanun'daki dayanak hükmün iptal edildiği, Bölge İdare Mahkemesi kararının gerekçesiz olduğu hakkında açılmış herhangi bir soruşturma ve kovuşturma ya da adli sicil kaydı bulunmadığı, savunma hakkı verilerek idari soruşturma ve kovuşturma sonucunda karar verilmesi gerektiği, Bölge İdare Mahkemesinin emsal davalarda iptal hükümleri verdiği ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: ...
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan temyize konu kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca ilk inceleme ile görevli Tetkik Hâkimi ...'un açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle temyiz isteminin reddine ilişkin ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarihli ve E: ..., K: ..., Temyiz No: ... sayılı temyize konu kararın ONANMASINA,
3. Davacının adli yardım talebi mahkemece kabul edildiğinden, temyiz giderlerinin davacıdan tahsili için İdare Mahkemesince vergi dairesine müzekkere yazılmasına,
4. 2577 sayılı Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 29/09/2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE