Atama işleminin iptali istemiyle açılan davada kişi eski görevi dışında bir göreve atanabilir mi?

Atama işleminin iptali istemiyle açılan davada kişi eski görevi dışında bir göreve atanabilir mi?

Atama işleminin iptali istemiyle açılan davada kişi eski görevi dışında bir göreve atanabilir mi?

Atama işleminin iptali istemiyle açılan davada kişi eski görevi dışında bir göreve atanabilir mi?

Ataştırmacı kadrosunda görevli personelin şube müdürlüğüne atanma isteminin reddi işleminin iptali için açılan davada ilk derece mahkemesince verilen iptal kararının yürütmesinin durdurulması kararı verilmiştir. Yürütmenin dururulması sonrasında kişinin eski görevi dışında başka bir göreve atanması üzerine açılan iptal davasında  "Danıştay Beşinci Dairesince verilen yürütmeyi durdurma kararının, davacının hukuki statüsünü, yürütülmesi durdurulan iptal kararından önceki haline geri getireceği, aksi bir yorumun; davacının açmış olduğu iptal davasında verilen karar sonucunda, dava açtığı andaki hukuki statüsünün kaybına sebep olacağı, başka bir ifade ile dava hakkını kullanması nedeniyle bir nevi cezalandırılacağı ve bu durumun Anayasal bir hak olan hak arama hürriyetiyle ve Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı, sonuç olarak, dava konusu işlemde hukuk uyarlık bulunmadığı" gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/12744
Karar No : 2020/910

TEMYİZ EDEN (DAVALI): ...
VEKİLİ: ...
KARŞI TARAF (DAVACI): ...
VEKİLİ: ...

İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava Konusu İstem: Dava; ... İl Sağlık Müdürlüğünde çevre sağlığı teknisyeni olarak görev yapan davacının, ayniyat saymanı olarak atanmasına ilişkin 09/03/2015 günlü, 3404 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Davalı idare bünyesinde şube müdürü olarak görev yapan davacının, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 03/11/2011 tarihinde araştırmacı kadrosuna atandığı, daha sonra, münhal bulunan şube müdürü kadrolarından birine atanma talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 02/01/2013 günlü işlemin iptali istemiyle açtığı davada, ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı iptal kararı üzerine şube müdürü olarak atandığı, anılan iptal kararının, Danıştay Beşinci Dairesinin 09/05/2014 günlü, E:2014/2891 sayılı kararı ile yürütülmesinin durdurulması üzerine, şube müdürlüğünden alınarak, çevre sağlığı teknisyeni kadrosuna atandığı, bu işleme karşı açtığı davada; davacının, araştırmacı kadrosuna iadesi gerekirken, çevre sağlığı teknisyeni olarak atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ... sayılı yürütmenin durdurulması kararı üzerine bu kez dava konusu işlem ile ayniyat saymanı kadrosuna atandığı; her ne kadar davalı idare tarafından, yargı kararının uygulanması kapsamında, davacının, araştırmacı kadrosundan alınarak, şube müdürü kadrosuna atamasının yapılması ile boşalan araştırmacı kadrosunun, 663 sayılı KHK'nın Geçici 4. maddesi gereğince kendiliğinden iptal olduğu, bu sebeple, davacının tekrar araştırmacı kadrosuna döndürülemediği ileri sürülmüş ise de; Danıştay Beşinci Dairesince verilen yürütmeyi durdurma kararının, davacının hukuki statüsünü, yürütülmesi durdurulan iptal kararından önceki haline geri getireceği, aksi bir yorumun; davacının açmış olduğu iptal davasında verilen karar sonucunda, dava açtığı andaki hukuki statüsünün kaybına sebep olacağı, başka bir ifade ile dava hakkını kullanması nedeniyle bir nevi cezalandırılacağı ve bu durumun Anayasal bir hak olan hak arama hürriyetiyle ve Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı, sonuç olarak, dava konusu işlemde hukuk uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacının, yargı kararının uygulanması kapsamında, araştırmacı kadrosundan alınarak şube müdürü olarak atamasının yapılması sonucunda, 663 sayılı KHK'nın Geçici 4. maddesi gereğince, davacıdan boşalan araştırmacı kadrosunun kendiliğinden iptal olduğu, bu sebeple, davacının tekrar araştırmacı kadrosuna atanmasının hukuken imkansız olduğu, hukuka aykırılık taşımayan dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmüştür.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: ...
DÜŞÜNCESİ: Usul ve hukuka uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz yargılama giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 12:04
YORUM EKLE