Yükseköğretim Kalite Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kalite Kurulundan:

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulunda çalışan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kalite Kurulunda görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1’de yer alan cetvelde gösterilmiştir. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Kalite Kurulunda görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı yürütür.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

PERSONELİN GÖREV UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

Genel Sekreter

Başkan

-

Diğer Personel

Genel Sekreter

Başkan

YORUM EKLE