YÖK Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretlerinde değişiklik yapıldı

YÖK Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretlerinde değişiklik yapıldı

YÖK Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretlerinde değişiklik yapıldı

YÖK Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerinin ücretlerinde değişiklik yapıldı

Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın ücret miktarını düzenleyen 4 üncü maddesinde değişiklik yapıldı. değişiklik yapıldı. Bu Karar kapsamına giren personele en yüksek Devlet memuruna ödenen aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, yan ödeme ile özel hizmet, makam ve temsil tazminatları toplamının brüt tutarına; söz konusu Kararın 4 üncü maddesinde yer alan oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanan tutar üzerinden ödeme yapılmaktadır. 

Karar Sayısı: 3691

Ekli “Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı ve 8 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

19 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜRÜTME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE YÜKSEKÖĞRETİM DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİNİN

TESPİTİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

KARAR

MADDE 1- 17/9/2008 tarihli ve 2008/14145 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıda yer alan (ç) bendi eklenmiştir.

“c) Emekli aylığı almayan;

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı için %155

Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri için %150

ç) Emekli aylığı alan;

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı için %105

Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri için %100”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE