Özel Sektördeki Çalışma Süreleri Öğretim Üyelerinin Kademesine Etki Eder mi?

Özel Sektördeki Çalışma Süreleri Öğretim Üyelerinin Kademesine Etki Eder mi? Üniversitelerde görev yapan profesör,doçent doktor öğretim kadrolarında görev yapanların özel sektör hizmetleri kademe ilerlemesinde değerlendirilir mi

Özel Sektördeki Çalışma Süreleri Öğretim Üyelerinin Kademesine Etki Eder mi?

Özel Sektördeki Çalışma Süreleri Öğretim Üyelerinin Kademesine Etki Eder mi?


Üniversitelerde görev yapan profesör,doçent doktor öğretim görevlisi kadrolarında görev yapanların üniversitede göreve başlamadan önceki özel sektörde sigortalı olarak çalışmış oldukları sürelerin kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu ile alakalı DPB lığınca verilmiş olan görüş yazısı yazımız ekindedir.

İlgili yazıda üniversitelerde görev yapan öğretim görevlilerinin hangi durumlarda yükseleceğinin ayrıntılı olarak 2914 sayılı kanunda anlatıldığı ve bu kanuna göre de özel sektörde daha önce yapılan çalışmaların kazanılmış hak aylığının tespitinde dikkate alınmasının mümkün olmadığı hükmüne yer verilmiştir.

 

DEVLET PERSONEL BAKKANLlGI
Sayı : B. 13.l.DPB.0. i2.00.647.02

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Üniversiteniz öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan Tuncer ZORAL, İsmail MERSİNKAYA, Ahmet Raşit KAVSAOĞLU ile araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan Fatih GÜMÜŞ 'ün daha önce özel sektörde sigortalı olarak geçirdikleri süreler için hizmet birleştirmesi talebinde bulunduklarını ve ilgililerin bu hizmet sürelerine ilişkin durumlarının incelendiğini belirterek, adı geçen şahıslara ait sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir' ..

Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinde , ' "Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda' gösterilmiştir.
A) Öğretim üyeleri sınıfı: : ~ .
Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur. " , ..
a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından. itibaren birinci derecenin,
b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,

e) Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin,
İlk kademe aylığını alırlar.
Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.

B) Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı:
Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur.
C) Öğretim yardımcıları sınıfı:
Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim planlamacılarından oluşur. Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Orak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek.kazanılmış hak aylık
derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir." hükmü yer almakta, 4 üncü maddesinde "Öğretim elemanlarının bu Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur ve bu Kanun kapsammdan çıkmaları halinde dikkate alınmaz.

Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak aylık dereceleri; unvanları için öngörülen giriş derecelerinin üzerinde olanlar ile, bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik i6 i inci maddesi uygulanır ve kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler üzerinden ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi vapılmak suretiyle değerlendirilir." hükmü,

"Derece yükseltilmesi" başlıklı 7 nci maddesinde
"Öğretim elemanları;
a) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş bir kadronun bulunması,
b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmaları,
c) Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları,
Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler." hükmü, "Kademe ilerlemesi" başlıklı 9 uncu maddesinde, "Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır.
Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır." hükmü, "Uygulanacak diğer kanun hükümleri" başlıklı 20 nci ınaddesinde ise, "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (c) bendinde; söz konusu bentte sayılan hizmet sınıflarına atanan Devlet memurlarından, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle, memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin buralarda geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Danıştay 8. Dairesinin 09/02/2005 tarihli ve E.2004/l141, K:2005/552 sayılı Kararında "2914 sayılı Yasanın yardımcı doçenderin de aralarında bulunduğu öğretim elemanlarının derece yükselmesini de düzenleyen özel Yasa hükmünde olduğu açık olup, davacının öncelikli olarak tabi olduğu Yasa 2914 sayılı Yasadır. Bu Yasanın 3. ve 7. maddelerinde de yardımcı doçent, doçent ve profesör kadroları için kadro dereceleri ayrı ayrı gösterilmiş, derece yükselmelerinin ne şekilde olacağı açıklanmış, unvanlı kadroların başlangıç derecesi (bir üst unvanın alt sınırı şeklinde) açıkça düzenlenmiş ve unvana bağlı kadronun değişmemesi halinde kademe ilerlemesi imkanı da getirilmiştir. Artık "Kanunda hüküm bulunmayan bir hal"den söz edilmesi mümkün olmadığından 657 sayılı Yasa
hükümlerinin kıyasen uygulanması"nın söz konusu olamayacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, öğretim elemanlarının başlangıç derecelerinin 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinde ayrı ayrı gösterilmesi, derece yükselmesinin ve kademe ilerlemesinin ne şekilde olacağı ise mezkur Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerinde açıklanması sebebiyle, öğretim elemanı olarak görev yapan personelin özel sektörde sigortalı olarak çalıştığı sürelere ilişkin olarak mezkur Kanunun 20 nci maddesine istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin (c) bendi hükümlerinin kıyasen uygulanmasının mümkün bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu sürelerin öğretim elemanlarının kazanılmış hak aylığının veya görev aylığının tespitinde değerlendirilemeyeceği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.


Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 15:39
YORUM EKLE