Doçentlik Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Doçentlik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliği ile;

Doçentlik Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Doçentlik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliği ile;


-Doçentlik sınavına giren adayın Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirleniyordu. Yapılan değişiklik ile iki kişilik komisyon tarafından yapılan inceleme yürürlükten kaldırıldı. Bundan sonraki başvurularda ilk incelemeyi  yapmak için komisyon kurulmayacak.


-Jüri üyelerine bildirim görev yaptıkları üniversitenin rektörlüğü aracılığıyla yapılıyordu. Yapılan değişiklikle jüri üyelerine bildirim elektronik ortamda yapılacak.  Ayrıca jüri üyeliği mensubu olunan üniversite rektörlüğüne de bildirilecek.


-Jüri üyeliğine mani bir durum olduğunda mazeretini görevli olduğu üniversiteye yazılı olarak bildirilmesi, ileri sürülen mazeretin uygun bulunması durumunda da üniversite yönetim kurulu kararının elektronik ortamda Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden Üniversitelerarası Kurula bildirilecek.


-Jüri üyesinin mazeretinin Doçentlik Komisyonu tarafından kabul edilmesi gerekiyordu. Bundan sonra Komisyon tarafından jüri üyesinin mazereti değerlendirilmeyecek. Mazeret değerlendirmeleri bağlı olduğu üniversitelerin yönetim kurulu tarafından yapılacak.


-Doçentlik Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda asgari başvuru şartlarını sağlamayan adaya sadece başvuru şartlarını sağlamadığına dair bildirim yapılıyordu. Yapılan değişiklikle, Doçentlik Komisyonunca asgari başvuru şartları sağlamadığına karar verilen adayın başvurusu iptal edilerek adaya sadece, başvuru şartlarını sağlamadığına dair bildirim yapıcak.


-Bir düzenleme de bilimsel ve akademik etik ihlali ile ilgili olarak yapıldı. Etik ihlali yaptığı tespit edilen adayların başvurusu iptal edilecek. Aynı şekilde yanıltıcı bilgi ve belge sunan adayın başvurusu da iptal edilecek.


-Komisyon, sosyal, fen-mühendislik, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar alanlarından profesör unvanına sahip on beş üyeden oluşuyordu. Bundan sonra teşekkül edecek komisyonlarda  üyesi sayısı 19 olacak.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:


DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 15/4/2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan “Ancak adayın” ibaresi “Adayın” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(4) Jürinin asıl ve yedek üyelerine elektronik ortamda bildirim yapılır. Ayrıca jüri üyeliği görevi olan öğretim üyelerinin listesi mensubu bulundukları üniversite rektörlüğüne bildirilir.”


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(2) Jürinin asıl ve yedek üyeleri, süresi içinde rapor hazırlamalarına engel olacak mazeretlerinin ortaya çıkması halinde, bu mazeretini görevli olduğu yükseköğretim kurumuna yazılı olarak bildirir. Jüri üyesi mazeretinin uygun bulunduğuna ilişkin üniversite yönetim kurulu kararını elektronik ortamda Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden Üniversitelerarası Kurula bildirmekle yükümlüdür. Bildirim üzerine, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından bu kişinin jüri üyeliği iptal edilir ve yedek üyelerin raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır. Jüri üyesi mazeretinin uygun bulunduğuna ilişkin üniversite yönetim kurulu kararı bulunmadığı sürece bu görevden kaçınamaz. Kabul edilmiş mazereti olmaksızın görevini süresi içinde yapmayan jüri üyesinin genel hükümlere göre idarî ve cezaî sorumluluğu saklıdır.”


“Doçentlik Komisyonunca asgari başvuru şartları sağlamadığına karar verilen adayın başvurusu iptal edilerek adaya sadece, başvuru şartlarını sağlamadığına dair bildirim yapılır.”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “aday, doçentlik değerlendirme başvurusunda başarısız sayılır.” ibaresi “adayın başvurusu iptal edilir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “aday başarısız sayılır.” ibaresi “adayın başvurusu iptal edilir.” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “on beş” ibaresi “on dokuz” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2019, 10:46

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.