Dekanlığa vekaleten atananlara idari görev ödeneği verilir mi?

Dekanlığa vekaleten atananlara idari görev ödeneği verilir mi?

Dekanlığa vekaleten atananlara idari görev ödeneği verilir mi?

Dekanlığa vekaleten atananlara idari görev ödeneği verilir mi?

Sayıştay Temyiz Kurulu, dekanlığa vekaleten atanan kişiye ödenen idari görev ödeneğini kamu zararı olduğuna hükmederek ilgiliye ödenen idari görev ödeneğinin tazmin edilmesi kararını onadı.

Kamu İdaresi Türü

Yüksek Öğretim Kurumları

Yılı

2014

Dairesi

2

Dosya No

41533

Tutanak No

43448

Tutanak Tarihi

11.10.2017

Kararın Konusu

Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

2-182 sayılı ilamın 18 (A) maddesi ile; Tıp Fakültesine vekaleten dekan olarak atanan öğretim elemanına üniversite ödeneği ve idari görev ödeneği ödenmesi nedeniyle … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

Sorumlu temyiz dilekçesinde özetle; yersiz olarak idari görev ödeneği ödendiğini ve üniversite ödeneğinin de fazla ödendiği gerekçesi ile tazmin hükmü verildiğini,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16 ncı madde hükmüne uygun olarak vekaleten dekanlık görevine atandığını, almış olduğu üniversite ödeneği ve idari görev ödeneğinin hukuka uygun olduğunu belirterek verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını istemiştir.

Başsavcılık mütalaası:

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16 ncı maddesinde;

“Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açık öğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir.

Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.

Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır…”,

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesinde;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara %245’i,

2) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara %215’i,her ay üniversite ödeneği olarak ödenir,

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.”,

13 üncü maddesinde;

“Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70’i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30’u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20’si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15’i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir…”

hükümleri yer almıştır.

Bu hükümlerde dekanın atanması, dekana vekalet edilmesi ve dekan ve yardımcılarına idari görev ödeneği ödenmesi ile öğretim elemanlarına üniversite ödeneği ödenmesi konularına değinilmiş, dekanlık görevini vekaleten yürütenlere idari görev ödeneği ödeneceğine dair herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Esasen vekalet görevi ve bir görevin vekaleten yürütülmesi durumunda vekalet aylığı ile zam, tazminat, ek ödemeler farkı gibi ilave mali hakların ödenip ödenemeyeceği ilgili mevzuatlarda (örneğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname) ayrıca düzenlenmiştir. Bunların içerisinde dekanlık görevinin vekaleten yürütülmesi durumunda idari görev ödeneğinin ödeneceğine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.

Ayrıca öğretim elemanlarına ödenecek üniversite ödeneği kadrolara göre belirlenmiştir. Söz konusu ödeneğin Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara %245, diğer Profesör kadrosunda bulunanlara %215 oran üzerinden ödenmesi, dolayısıyla dekanlık görevini vekaleten yürüten bir profesör için %215 oranının uygulanması gerekmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesinde kamu zararı, “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucu kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır” şeklinde tanımlanmakta ve devamında “mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması”nın kamu zararının belirlenmesinde esas alınacağı ifade edilmektedir.

Dolayısıyla Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesine vekaleten dekan olarak atanan öğretim elemanına idari görev ödeneği ödenmesi ve üniversite ödeneğinin de fazla ödenmesi mevzuata aykırıdır.

Bu nedenle 182 sayılı ilamın 18 inci maddesi ile … TL’ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, oy birliği ile,

Karar verildiği 11.10.2017 tarih ve 43448 sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılındı.

YORUM EKLE