2547 kanuna göre disiplin soruşturmasında savunma

2547 kanuna göre disiplin soruşturmasında savunma

2547 kanuna göre  disiplin soruşturmasında savunma

2547 kanuna göre  disiplin soruşturmasında savunma 

2547 sayılı kanuna göre yürütülen disiplin soruşturmalarında savunma alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar ilgili kanun da  belirlenmiştir. 2547 sayılı kanuna göre savunma alma ile ilgili düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

Savunma hakkı kapsamında gözetilecek hususlar şunlardır:

a) Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkânı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

b) Savunmaya davet yazısında hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir.

c) Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar gerek görürse, isnat edilen fiil ve soruşturma raporunda önerilen disiplin cezasını da belirtmek suretiyle, bu maddedeki esaslar çerçevesinde (a) ve (b) bentlerindeki usule göre tekrar savunma isteyebilir. Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

YORUM EKLE