2547 13-b/4 e göre yapılan görevlendirmelerde takdir yetkisi

2547 13-b/4 e göre yapılan görevlendirmelerde takdir yetkisi , üniversite 13/b 4 itiraz danıştay örnek kararları

2547  13-b/4 e göre yapılan görevlendirmelerde takdir yetkisi

2547 Sayılı Kanunun 13-b/4 Maddesi Kapsamında Yapılan Görevlendirmeler

Üniversitelerde çalışan gerek memurlar gerekse akademik kadrolarda yer alan kişilerin en fazla sıkıntı yaşadığı konulardan biriside 2547 sayılı kanunun 13/B 4 maddesi gereği yapılan görevlendirmelerde yaşanmaktadır. 13/b 4 görevlendirmeleri görevlendirme amacı dışına çıkması halinde çalışanlar açısından mobbing uygulamasına dönüşmektedir. Bu nedenle 13/b 4 görevlendirmelerinde rektörler yetkilerini kanunun amacına uygun olarak kullanmaları gerekmektedir.

2547 sayılı Kanunun 13-b/4 maddesinde "Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek" hususu Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Bu madde kapsamında Rektöre bir takdir yetkisi tanınmıştır. Fakat bu takdir yetkisi hiç şüphesiz ki mutlak ve sınırsız değildir.

Danıştay 5. Dairesi'nin 11.03.1987 tarihli, 1987/265 esas ve 1987/366 sayılı kararında;

"Yukarıda belirtilen yasa maddesinin düzenleniş amacı Üniversiteyi oluş turan kuruluş ve birimlerin herhangi birinde hizmetle ilgili olarak ortaya çıkacak bir ihtiyacın Üniversitenin kendi elemanları ile ve süratli bir biçimde karşılanması böylece kamu hizmetinin aksamadan ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamaktadır." ve

Danıştay 8. Dairesi'nin 14.03.2007 tarihli, 2006/892 esas, 2007/1481 sayılı kararında;

… Rektöre verilen öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirme yetkisinin süreklilik arz edecek şekilde kullanılabileceğinin kabul edilmesi halinde, belli usullerle bir kadroya atanmış kamu görevlisinin Yasada gösterilen usule ve yetki kurallarına uyulmadan kadrosu ile hukuki ve fiili irtibatının kesilmesi ve belli usul ve yetki kurallarına uyularak atanabilecek bir kadroya bunlara uyulmadan atama yapılması sonucunu doğuracak olup, sözü edilen maddede öngörülen yetkinin yukarıda belirtilen amaçlarla ve hizmetin gerektirdiği süre ile sınırlı olduğunun ve bu yetkinin sürekli olarak görev yerini değiştirme şeklinde yorumlanamayacağının da kabulü zorunludur."

hükümleri yer almakta olup bu kararlarda Danıştay ilgili maddenin nasıl yorumlanması ve uygulanması gerektiği açıkça belirtmiştir.

Bu kapsamda hukuk devleti ilkesi gereği ve ilgili mahkeme kararları doğrultusunda anılan madde hükmünün kötüye kullanılmaması ve cezalandırma maddesi olarak uygulanmaması gerekmektedir. Aksi halde Rektör tarafından bu madde kapsamında alınan kararlar dava konusu olacak ve "Kamu Görevinin Kötüye Kullanılması" kapsamında Rektörün sorumluluğu doğacaktır.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 15:01
YORUM EKLE